ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ОТНОСНО НЕЗАКОННО СКЛАДИРАНИ ТОНЕР КАСЕТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ВРАЦА

По повод големия обществен и медиен интерес, относно незаконно складирани отпадъци от излезли от употреба тонер касети в гр. Враца, Ви уведомяваме, че от страна на РИОСВ-Враца са предприети всички законови мерки и действия, които са в правомощията на инспекцията.

За констатираните нарушения на екологичното законодателство и по-конкретно за съхранение на отпадъци на нерегламентирана площадка и без издадени съответни документи по реда на Закона за управление на отпадъците и за това, че не са изпълнени предписанията на РИОСВ-Враца за предаване на отпадъците на фирми притежаващи разрешителни документи, от екоинспекцията са предприети съответните административнонаказателни действия.

Съставени са общо 5 бр. Акта за установени административни нарушения на три юридически лица и са издадени Наказателни постановления на обща стойност  54 000 лв.

Един Акт е съставен на собственика на площадката на която са складирани отпадъците, един Акт е съставен на фирмата, която съгласно представените документи е посочена като краен получател на отпадъците и 3 бр. Акта са съставени на фирма „Рецикла“ ЕООД, която е осъществила вноса и нерегламентирано е складирала отпадъците. Всички издадени Наказателни постановления на „Рецикла“ ЕООД, на обща стойност 40 000 лв. са потвърдени от Съдебните инстанции.

По разпореждане на зам.-министъра на околната среда и водите, цялата преписка с всички документи към нея са изпратени в дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“  на Министерство на околната среда, с цел предприемане на действия по компетентност, съгласно Регламент 1013/2006 за трансграничен превоз на отпадъци.

От МОСВ са предприети съответните законови действия съобразно Регламента.

Съгласно представените по време на проверките документи, отпадъчните тонер касети са внесени с цел оползотворяване, а не за депониране или изгаряне.

По отношение на последващите действия с отпадъците, задължение на собственика е да ги предаде за оползатворяване, съобразно екологичното законодателство.