Издадени Решения за преценяване на необходимостта от Екологична оценка

 • Съобщение за Решение № ВР-1-ЕО/2024г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на:    „Частично изменение на Общ устройствен план на община Оряхово (ЧИ на ОУПО) за промяна на устройствената зона в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 70723.68.100, 70723.68.15, 70723.68.16. 70723.68.18, 70723.68.21 и 70723.68.113, землище с. Селановци община Оряхово, с нова неземеделска функция „за предимно производствена зона (Пп)“, с възложител: Община Оряхово

  /02.02.2024г./

 • Съобщение за Решение № ВР-4-ЕО/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на: проект за „Изменение на Общ устройствен план на община Бяла Слатина за поземлени имоти с идентификатори 14012.83.26, 14012.100.536, 14012.129.11, 14012.129.12, 14012.129.14, 14012.129.15, 14012.129.18, 14012.129.20, 14012.129.21, 14012.129.25, 14012.130.4, 14012.130.7, 14012.130.133, 14012.130.135, 14012.131.8, 14012.140.5, 14012.140.6, 14012.143.1, 14012.143.4, 14012.143.389, 14012.144.41, 14012.144.404 и 14012.144.410 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на землището на с. Габаре и поземлени имоти с идентификатори 23618.19.8, 23618.23.16, 23618.23.19, 23618.25.5, 23618.25.8, 23618.50.5, 23618.50.9, 23618.51.2, 23618.56.2, 23618.58.9, 23618.60.8 и 23618.62.2 по КККР на землището на с. Драшан, общ. Бяла Слатина“, обл. Враца, с възложител: община Бяла Слатина.

  /17.11.2023г./

 • Съобщение за Решение № ВР-3-ЕО/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на : „Актуализация на План за интегрирано развитие на община Враца за периода 2021-2027г.“, с възложител: община Враца.

  /25.10.2023г./

 • Съобщение за Решение № ВР-2-ЕО/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на:    „Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 37798.86.4, кадастрален район 86, по кадастралната карта на гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца, одобрена със Заповед РД-18-89 от 11.12.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК“, с възложител:  „Йелоу Инвестмънт“ ООД

  /20.04.2023г./

 • Съобщение за Решение № ВР-1-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „План за интегрирано развитие на община Хайредин за периода 2021-2027г.“, с възложител: община Хайредин.

  /13.03.2023г./

 • Съобщение за Решение № ВР-9-ЕО/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „ПУП-ПРЗ за разширяване границите на урбанизираната територия на с.Брусен в обхват ПИ № 06598.14.91 и ПИ № 06598.22.2 по Кадастралната карта на с. Брусен, общ. Мездра“, с възложител: община Мездра.

  /11.10.2022г./

 • Съобщение за Решение № ВР-8-ЕО/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на:  „Проект на Подробен устройствен план (ПУП-ПЗ) за Промяна предназначението на земеделска земя- поземлен имот с идентификатор 51559.37.13, с цел отреждане за „Предимно-производствена зона“- за Сгради и съоръжения за съхранение и преработка на зърно и разполагане на фотоволтаична инсталация“, находящ се в землището на с. Нивянин, общ. Борован, обл. Враца,  с възложител: ЕТ „ПЕТРОВ- ЦЕНКО ПЕТРОВ“

  /25.07.2022г./

   
 • Съобщение за издадено Решение № ВР-7-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „План за интегрирано развитие на община Оряхово 2021-2027 г.“ с възложител: община Оряхово.

 /12.05.2022 г./

 • Съобщение за Решение № ВР-6-ЕО/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за управление на отпадъците на община Оряхово за периода 2021-2028г.“, с възложител: община Оряхово.

/09.05.2022г./

 • Съобщение за Решение № ВР-5-ЕО/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „План за интегрирано развитие на община Мизия за периода 2021-2027г.“, с възложител: Община Мизия.

/13.04.2022г./

 • Съобщение за Решение № ВР-4-ЕО/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на:  „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Бяла Слатина за поземлени имоти с идентификатори 14012.137.1, 14012.137.2, 14012.138.1, 14012.138.2, 14012.138.3, 14012.139.1, 14012.139.2., 14012.139.3., 14012.140.2, 14012.140.3, 14012.141.1, 14012.141.2, 14012.142.1, 14012.143.2, 14012.144.1, 14012.144.9, 23618.59.1, 23618.62.1, 14012.144.393, 14012.138.363, 14012.141.384, 14012.141.371, 14012.141.363, 14012.137.366, 14012.144.366, 14012.137.364, 14012.138.522, 14012.139.524, 14012.139.526, 14012.139.532 и 14012.140.538, по кадастралната карта на с. Габаре и с. Драшан, община Бяла Слатина, област Враца, с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, с възложител: Община Бяла Слатина, област Враца                            /28.02.2022г./
 • Съобщение за Решение № ВР-3-ЕО/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на: „Програма за управление на отпадъците на Община Хайредин 2021-2028г.“, с възложител: Община Хайредин, област Враца    /14.02.2022г./

                                                                                                                     

 • Съобщение за Решение № ВР-2-ЕО/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на: „Програма за енергийна ефективност на Община Оряхово за периода 2021-2027год.“, с възложител: Община Оряхово, област Враца 

/07.02.2022г./

 • Съобщение за Решение № ВР-1-ЕО/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за управление на отпадъците на община Бяла Слатина за периода 2021-2028г.“, с възложител: община Бяла Слатина.                                                                                                                                                         /26.01.2022г./
 • Съобщение за Решение № ВР-9-ЕО/2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на: „Програма за управление на отпадъците 2021-2028г. на община Мизия“, с възложител: Община Мизия, област Враца.                                                                                                                                                  /20.12.2021г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВР-8-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за управление на отпадъците на община Мездра 2021-2028 г.“ с възложител: община Мездра.       /06.07.2021 г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВР-7-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „План за интегрирано развитие на община Мездра 2021-2027 г.“ с възложител: община Мездра.                  /18.06.2021 г./
 • Съобщение за Решение № ВР-6-ЕО/2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на: План за интегрирано развитие на Община Бяла Слатина 2021-2027г., с възложител: Община Бяла Слатина, област Враца           /16.06.2021г./
 • Съобщение за Решение № ВР-5-ЕО/2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „План за интегрирано развитие на община Враца за периода 2021-2027г.“, с възложител: Община Враца.
 • /18.05.2021г./
 • Съобщение за Решение № ВР-4-ЕО/2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на: План за интегрирано развитие на Община Роман за периода 2021-2027г., с възложител: Община Роман, област Враца     

                                                                                                                                                                                                       /28.04.2021г./

 • Съобщение за Решение № ВР-3-ЕО/2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за управление на отпадъците на община Борован 2021-2028г.“, с възложител: община Борован.
 • /28.04.2021г./
 • Съобщение за Решение № ВР-2-ЕО/2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за управление на отпадъците на община Враца за периода 2021-2028г.“, с възложител: Община Враца.

/23.02.2021г./

Съобщение за Решение № ВР-1-ЕО/2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на: План за интегрирано развитие на Община Козлодуй (2021-2027г.), с възложител: Община Козлодуй, област Враца     

                                                                                                                      /08.02.2021г./

Съобщение за Решение № ВР-5-ЕО/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „План за действие за устойчива енергия и климат за периода 2021-2030г. на община Козлодуй“, с възложител: Община Козлодуй.

/10.12.2020г./

Съобщение за Решение № ВР-4-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за управление на отпадъците на община Роман 2021-2027 г.“ с възложител: община Роман.

 

                                                                                                                                   /24.06.2020 г./

Съобщение за Решение № ВР-3-ЕО/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за управление на отпадъците на община Криводол до 2020г.“, с възложител: Община Криводол.

/11.06.2020г./

Съобщение за Решение № ВР-2-ЕО/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на: Подробен устройствен план- Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект „Частична реконструкция с промяна трасе на въздушна мрежа НН ТП 2, клон А, с.Веслец, общ. Враца и изнасяне на електромерни табла (ЕТ)”, с възложител: „ЧЕЗ Разпределение България” АД   

                                                                                                                       /25.03.2020г./

Съобщение за Решение № ВР-1-ЕО/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението и разделянето на п.и. 12259.916.18 за жилищно строителство и тупикова улица“, в местност „Егледжето“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Имекс Трейд“ ООД, гр.Враца.

/24.02.2020г./

Съобщение за Решение № ВР-1-ЕО/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за утвърждаване на трасе за елемент на техническата инфраструктура за обект: Надземен тръбопровод за пренос на компресиран природен газ (метан) извън урбанизираната територия на с. Брусен, общ. Мездра до поземлен имот в урбанизираната територия – източна индустриална зона на гр. Мездра“, с възложител: „АСК-БУЛ“ ЕООД, гр. Враца.

/23.05.2019г./

Съобщение за Решение № ВР-4-ЕО/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Актуализирана Програма за управление на отпадъците на община Враца до 2020г.“, с възложител: Община Враца. /26.09.2018г./

Съобщение за  Решение № ВР-3-ЕО/2018г . за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на: Актуализирана Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Мездра за периода 2016-2020г., с възложител: ОБЩИНА МЕЗДРА, област Враца     /11.09.2018г./

Съобщение за Решение № ВР-2-ЕО/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за управление на отпадъците на община Хайредин 2016 - 2020г.“, с възложител: Община Хайредин. 09.03.2018г./

Съобщение за издадено Решение № ВР-1-ЕО/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на „Програма за управление на отпадъците“ за периода 2017-2020г. на община Борован, с възложител Община Борован

Съобщение за Решение № ВР-4-ЕО/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на: Подробен устройствен план- Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект „Частична реконструкция с промяна трасе на въздушна мрежа НН ТП 2, клон А, с.Веслец, общ. Враца и изнасяне на ЕТ”, с възложител: „ЧЕЗ Разпределение България” АД    /08.08.2017г./

Съобщение за издадено Решение № ВР-3-ЕО/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на „Програма за управление на отпадъците“ за периода 2017-2020г. на община Бяла Слатина, с възложител Община Бяла Слатина

Съобщение за Решение № ВР-2-ЕО/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на: „План за опазване на околната среда на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Враца за периода 2016-2031г.”, с възложител: „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Враца   /23.02.2017г./

Съобщение за Решение № ВР-1-ЕО/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на: «Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Местна инициативна група (МИГ) “Бяла Слатина” за периода 2017-2020 г.», с възложител: Сдружение „Местна инициативна група – Бяла Слатина”  /08.02.2017г./

Съобщение за Решение № ВР-6-ЕО/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на: Програма за управление на отпадъците на община Оряхово за периода 2016-2020г., с възложител: Община Оряхово    /21.12.2016г

Съобщение за Решение № ВР-5-ЕО/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на: Актуализирана Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Роман за периода 2016-2020г., с възложител: Община Роман    /08.12.2016г./

Съобщение за Решение № ВР-4-ЕО/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на: «Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група Мездра», с възложител: Сдружение “Местна инициативна група Мездра”   /11.08.2016г./

Съобщение за Решение № ВР-3-ЕО/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за управление на отпадъците на община Враца до 2020г.“, с възложител: Община Враца.

Съобщение за издадено Решение № ВР-2-ЕО/2016г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, на „Общинска програма за управление на отпадъците на община Мездра за периода 2016-2020г.” с възложител Община Мездра.

Съобщение за Решение № ВР-1-ЕО/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за управление на дейностите по отпадъци на община Мизия, с период на действие  2015-2020г.“, с възложител: Община Мизия.

/24.03.2016г./

Съобщение за Решение № ЕО-5/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Частично изменение на ПУП-План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот с идентификатор 12259.734.113 по кадастралната карта на гр. Враца, част от УПИ I-66, кв. 24 по плана за регулация на гр. Враца”., с възложител Христо Иванов


Downloads

Обява за Решение №ВР-04-ЕО/2015 г., издадено на 05.10.2015 г.
размер: 79 KB
Решение №ВР-04-ЕО/2015 г., издадено на 05.10.2015 г.
размер: 787 KB
Обява за Решение № ВР-3-ЕО/2015г. издадено на 19.08.2015г.
размер: 74 KB
Решение № ВР-3-ЕО/2015г. издадено на 19.08.2015г.
размер: 406 KB
Обява за Решение № ВР-02-ЕО/2015г. издадено на 29.04.2015г.
размер: 77 KB
Решение № ВР-02-ЕО/2015г. издадено на 29.04.2015г.
размер: 503 KB
Обява за Решение № ВР-01-ЕО/2015г. издадено на 28.01.2015г.
размер: 77 KB
Решение № ВР-01-ЕО/2015г. издадено на 28.01.2015г.
размер: 1623 KB
Обява за Решение № ВР-06-ЕО/2014г. от 19.12.2014г.
размер: 77 KB
Решение № ВР-06-ЕО/2014г. от 19.12.2014г.
размер: 1620 KB
Обява за Решение № ВР-05-ЕО/2014г. на 21.10.2014г.
размер: 77 KB
Решение № ВР-05-ЕО/2014г.
размер: 3836 KB
Обява за Решение № ВР-04-ЕО/2014г. от15.08.2014г.
размер: 76 KB
Решение № ВР-04-ЕО/2014г. от 15.08.2014г.
размер: 1779 KB
Обява за Решение № ВР-03-ЕО/2014г. от 15.08.2014г.
размер: 76 KB
Решение № ВР-03-ЕО/2014г. от 15.08.2014г.
размер: 1834 KB
Обява за Решение № ВР-02-ЕО/2014г. на 23.07.2014г.
размер: 76 KB
Решение № ВР-02-ЕО/2014г. на 23.07.2014г.
размер: 3462 KB
Обява за Решение № ВР-01-ЕО/2014г., 11.06.2014г.
размер: 76 KB
Решение № ВР-01-ЕО/2014г. от 11.06.2014г.
размер: 2821 KB
Обява за Решение № ВР-03-ЕО/2013г. от 23.08.2013г.
размер: 76 KB
Решение № ВР-03-ЕО/2013г. от 23.08.2013г.
размер: 1466 KB
Обява за Решение № ВР-2-ЕО/2013г. от 31.07.2013г.
размер: 74 KB
Решение № ВР-2-ЕО/2013г. от 31.07.2013г.
размер: 3332 KB
Обява за Решение № ВР-01-ЕО/2013г. от 30.07.2013г.
размер: 76 KB
Решение № ВР-01-ЕО/2013г. от 30.07.2013
размер: 3649 KB
Обява за Решение № ВР-02-ЕО/2012г. от 21.06.2012г.
размер: 77 KB
Решение № ВР-02-ЕО/2012г. от 21.06.2012г.
размер: 1023 KB
Обява за Решение № ВР-01-ЕО/2012г. от 09.04.2012г.
размер: 77 KB
Решение № ВР-01-ЕО/2012г. от 09.04.2012г.
размер: 282 KB
Обява за Решение № ВР-10-ЕО/2011г. от 13.10.2011г.
размер: 76 KB
Решение № ВР-10-ЕО/2011г. от 13.10.2011г.
размер: 1917 KB
Обява за Решение № ВР-09-ЕО/2011г. от 11.08.2011г.
размер: 78 KB
Решение № ВР-09-ЕО/2011г. от 11.08.2011г.
размер: 1724 KB
Обява за Решение № ВР-08-ЕО/2011г. от 03.08.2011г.
размер: 78 KB
Решение № ВР-08-ЕО/2011г. от 03.08.2011г.
размер: 1625 KB
Обява за Решение № ВР-07-ЕО/2011г. от 15.07.2011г.
размер: 78 KB
Решение № ВР-07-ЕО/2011г. от 15.07.2011г.
размер: 1307 KB
Обява за Решение № ВР-06-ЕО/2011г. от 30.06.2011г.
размер: 78 KB
Решение № ВР-06-ЕО/2011г. от 30.06.2011г.
размер: 1283 KB
Обява за Решение № ВР-05-ЕО/2011г. от 05.05.2011г.
размер: 77 KB
Решение № ВР-05-ЕО/2011г. от 05.05.2011г.
размер: 1178 KB
Обява за Решение № ВР-04-ЕО/2011г. от 26.04.2011г.
размер: 78 KB
Решение № ВР-04-ЕО/2011г. от 26.04.2011г.
размер: 1134 KB
Обява за Решение № ВР-03-ЕО/2011г. от 18.04.2011г.
размер: 78 KB
Решение № ВР-03-ЕО/2011г. от 18.04.2011г.
размер: 1283 KB
Обява за решение № ВР-02-ЕО/2011г. от 15.02.2011г.
размер: 76 KB
Решение № ВР-02-ЕО/2011г. от 15.02.2011г.
размер: 5947 KB
Обява за Решение № ВР-01-ЕО/2011г. от 07.01.2011г.
размер: 75 KB
Решение № ВР-01-ЕО/2011г. от 07.01.2011г.
размер: 131 KB
Обява за Решение № ВР-22-ЕО/2010г. от 09.12.2010г.
размер: 75 KB
Решение № ВР-22-ЕО/2010г. от 09.12.2010г.
размер: 128 KB
Обява за Решение № ВР-21-ЕО/2010г. от 08.12.2010г.
размер: 74 KB
Решение № ВР-21-ЕО/2010г. от 08.12.2010г.
размер: 127 KB
Обява за Решение № ВР-20-ЕО/2010г. от 26.10.2010г.
размер: 46 KB
Решение № ВР-20-ЕО/2010г. от 26.10.2010г.
размер: 111 KB
Обява за Решение № ВР-19-ЕО/2010г. от 03.09.2010г. .
размер: 46 KB
Решение № ВР-19-ЕО/2010г. от 03.09.2010г.
размер: 94 KB
Обява за Решение № ВР-18-ЕО/2010г. от 25.08.2010г.
размер: 47 KB
Решение № ВР-18-ЕО/2010г. от 25.08.2010г.
размер: 108 KB
Обява за Решение № ВР-17-ЕО/2010г. от 24.08.2010г.
размер: 46 KB
Решение № ВР-17-ЕО/2010г. от 24.08.2010г.
размер: 111 KB
Обява за Решение № ВР-16-ЕО/2010г. от 17.08.2010г.
размер: 47 KB
Решение № ВР-16-ЕО/2010г. от 17.08.2010г.
размер: 109 KB
Обява за Решение № ВР-15-ЕО/2010г. от 13.08.2010г.
размер: 46 KB
Решение № ВР-15-ЕО/2010г. от 13.08.2010г.
размер: 104 KB
Обява за Решение № ВР-14-ЕО/2010г. от 03.08.2010г
размер: 48 KB
Решение № ВР-14-ЕО/2010г. от 03.08.2010г
размер: 121 KB
Обява за Решение № ВР-13-ЕО/2010г. от 09.07.2010г.
размер: 46 KB
Решение № ВР-13-ЕО/2010г. от 09.07.2010г.
размер: 102 KB
Обява за Решение № ВР-12-ЕО/2010г. от 09.07.2010г.
размер: 46 KB
Решение № ВР-12-ЕО/2010г. от 09.07.2010г.
размер: 107 KB
Обява за Решение №ВР-11-ЕО/2010г. от 09.07.2010г
размер: 46 KB
Решение № ВР-11-ЕО/2010г. от 09.07.2010г
размер: 108 KB
Обява за Решение №ВР-10-ЕО/2010г. от 05.07.2010г
размер: 47 KB
Решение № ВР-10-ЕО/2010г. от 05.07.2010г
размер: 108 KB
Обява за Решение № ВР-09-ЕО/2010г. от 14.06.2010г.
размер: 47 KB
Решение № ВР-09-ЕО/2010г. от 14.06.2010г.
размер: 87 KB
Обява за Решение № ВР-08-ЕО/2010г. от 11.06.2010г.
размер: 48 KB
Решение № ВР-08-ЕО/2010г. от 11.06.2010г.
размер: 48 KB
Обява за Решение № ВР-07-ЕО/2010г. от 17.05.2010г.
размер: 48 KB
Решение № ВР-07-ЕО/2010г. от 17.05.2010г.
размер: 108 KB
Обява за Решение № ВР-01-ЕО/2010г./25.03.2010г
размер: 48 KB
Решение № ВР-01-ЕО/2010г./25.03.2010г
размер: 98 KB
Обява за Решение № ВР-04-ЕО/2010г./25.03.2010г
размер: 48 KB
Решение № ВР-04-ЕО/2010г./25.03.2010г
размер: 99 KB
Обява за Решение № ВР-03-ЕО/2010г./25.03.2010г
размер: 48 KB
Решение № ВР-03-ЕО/2010г./25.03.2010г
размер: 99 KB
Обява за Решение № ВР-02-ЕО/2010г./25.03.2010г
размер: 48 KB
Решение № ВР-02-ЕО/2010г./25.03.2010г
размер: 98 KB
Решение №ВР-01-ЕО/01.09.2008г.
размер: 47 KB
Решение №ВР-02-ЕО/23.07.2008г.
размер: 48 KB
Решение №ВР-01-ЕО/17.04.2008г.
размер: 47 KB