Съобщения за уведомяване по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

 • Съобщение за определена процедура за  “Проект за Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Мездра за поземлени имоти с идентификатори 78135.100.48, 78135.82.219, 78135.57.95, 78135.84.97, 78135.84.459, 78135.84.460, 78135.79.452, 78135.83.81, 78135.83.483, 78135.83.489 и 78135.134.492, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на  землището на с. Царевец, община Мездра, обл. Враца, с цел предвиждане на устройствена зона „Предимно производствена- Пп“, възложител: Община Мездра

  /12.04.2024г./

 • Съобщение за определена процедура за „Изменение на Общ устройствен план на община Бяла Слатина за поземлени имоти с идентификатори 14012.129.16, 14012.129.13, 14012.141.4, 14012.97.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на землището на с. Габаре и поземлени имоти с идентификатори 23618.17.11 и 23618.18.2 по КККР на землището на с. Драшан, община Бяла Слатина“ с възложител: община Бяла Слатина.               /05.02.2024 г./

 • Съобщение за определена процедура за „Програма за енергийна ефективност на област Враца 2022-2030г.“, с възложител: Областна администрация – Враца.

  /01.02.2024г./

 • Съобщение за определена процедура за  „Частично изменение на Общ устройствен план на община Оряхово (ЧИ на ОУПО) за промяна на устройствената зона в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 70723.68.100, 70723.68.15, 70723.68.16. 70723.68.18, 70723.68.21 и 70723.68.113, землище с. Селановци община Оряхово, с нова неземеделска функция „за предимно производствена зона (Пп)“, с възложител: Община Оряхово

  /10.01.2024г./

 • Съобщение за определена процедура за  „Стратегия за ВОМР на МИГ Бяла Слатина за периода 2023-2027г.“, възложител: Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“

  10.10.2023г./

 • Съобщение за определена процедура за „Изменение на Общ устройствен план на община Бяла Слатина за поземлени имоти с идентификатори 14012.83.26, 14012.100.536, 14012.129.11, 14012.129.12, 14012.129.14, 14012.129.15, 14012.129.18, 14012.129.20, 14012.129.21, 14012.129.25, 14012.130.4, 14012.130.7, 14012.130.133, 14012.130.135, 14012.131.8, 14012.140.5, 14012.140.6, 14012.143.1, 14012.143.4, 14012.143.389, 14012.144.41, 14012.144.404 и 14012.144.410 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на землището на с. Габаре и поземлени имоти с идентификатори 23618.19.8, 23618.23.16, 23618.23.19, 23618.25.5, 23618.25.8, 23618.50.5, 23618.50.9, 23618.51.2, 23618.56.2, 23618.58.9, 23618.60.8 и 23618.62.2 по КККР на землището на с. Драшан, общ. Бяла Слатина“ обл. Враца, с възложител: община Бяла Слатина.

  /26.09.2023г./

 • Съобщение за определена процедура за „Актуализация на План за интегрирано развитие на община Враца за периода 2021-2027г.“, с възложител: община Враца.

  /26.09.2023г./

 • Съобщение за определена процедура за „Мотивирано предложение за ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 37798.86.4, кадастрален район 86, по кадастралната карта на гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца, одобрена със Заповед РД-18-89 от 11.12.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК“, възложител: „Йелоу Инвестмънт“ ООД

  /10.03.2023г./

 • Съобщение за определена процедура за „Програма за управление на отпадъците за периода 2021-2028г.“ на община Козлодуй, с възложител: Община Козлодуй

  /20.01.2023г./

 • Съобщение за определена процедура за „План за интегрирано развитие на община Хайредин за периода 2021-2027г.“, с възложител: община Хайредин.

  /23.12.2022г./

 • Съобщение за определена процедура за „ПУП-ПРЗ за разширяване границите на урбанизираната територия на с.Брусен в обхват ПИ № 06598.14.91 и ПИ № 06598.22.2 по Кадастралната карта на с. Брусен, общ. Мездра“, с възложител: община Мездра.

  /09.09.2022г./

 • Съобщение за определена процедура за „План за интегрирано развитие на Община Оряхово 2021-2027 г.“, с възложител: община Оряхово.            

  /12.04.2022 г./

 • Съобщение за определена процедура за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП-ПЗ) за Промяна предназначението на земеделска земя- поземлен имот с идентификатор 51559.37.13, с цел отреждане за „Предимно-производствена зона“- за Сгради и съоръжения за съхранение и преработка на зърно и разполагане на фотоволтаична инсталация“, находящ се в землището на с. Нивянин, общ. Борован, обл. Враца, с възложител: ЕТ „ПЕТРОВ- ЦЕНКО ПЕТРОВ“

                                                                                                                                                                                /31.03.2022г./

 • Съобщение за определена процедура за Програма за управление на отпадъците на община Оряхово за периода 2021-2028г., с възложител: община Оряхово.                                                                                                               /29.03.2022г./

 • Съобщение за определена процедура за „Програма за управление на отпадъците на Община Хайредин с период на действие 2021-2028г.“,   възложител: Община Хайредин                  /29.12.2021г./                                                                                                 

 • Съобщение за определена процедура за „Програма за енергийна ефективност на Община Оряхово за периода 2021-2027год.“,   възложител: Община Оряхово   /29.12.2021г./                                                                                                              

 • Съобщение за определена процедура за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Бяла Слатина за поземлени имоти с идентификатори 14012.137.1, 14012.137.2, 14012.138.1, 14012.138.2, 14012.138.3, 14012.139.1, 14012.139.2., 14012.139.3., 14012.140.2, 14012.140.3, 14012.141.1, 14012.141.2, 14012.142.1, 14012.143.2, 14012.144.1, 14012.144.9, 23618.59.1, 23618.62.1, 14012.144.393, 14012.138.363, 14012.141.384, 14012.141.371, 14012.141.363, 14012.137.366, 14012.144.366, 14012.137.364, 14012.138.522, 14012.139.524, 14012.139.526, 14012.139.532 и 14012.140.538 по кадастралната карта на с. Габаре и с. Драшан, община Бяла Слатина, област Враца“, възложител: Община Бяла Слатина      /22.12.2021г./                                                                                                                                                       

 • Съобщение за определена процедура за Програма за управление на отпадъците на община Бяла Слатина за периода 2021-2028г., с възложител: община Бяла Слатина.  /29.10.2021г./

 • Съобщение за определена процедура за „Програма за управление на отпадъците 2021-2028г. на община Мизия“, с възложител: Община Мизия         /09.07.2021г./

 • Съобщение за определена процедура за „План за интегрирано развитие на община Мизия за периода 2021-2027г.“, с възложител: община Мизия. /08.07.2021г./

 • Съобщение за определена процедура за „Програма за управление на отпадъците на община Мездра за 2021-2028 г.“, с възложител: община Мездра.         /03.06.2021 г./

 

 • Съобщение за определена процедура за „План за интегрирано развитие на Община Бяла Слатина 2021-2027г.“, с възложител: Община Бяла Слатина.  /26.05.2021г./

 

 • Съобщение за определена процедура за „План за интегрирано развитие на Община Мездра 2021-2027 г.“, с възложител: община Мездра.               /25.05.2021 г./

 

 • Съобщение за определена процедура за „Програма за управление на отпадъците на община Борован 2021-2028г.“, с възложител: община Борован. /30.03.2021г./

 

 • Съобщение за определена процедура за „План за интегрирано развитие на община Враца за периода 2021-2027г.“, с възложител: община Враца. /29.03.2021г./

 

 • Съобщение за определена процедура за „План за интегрирано развитие на Община Роман 2021-2027г.“, с възложител: Община Роман

                                                                                                                         /15.03.2021г./

 • Съобщение за определена процедура за „Програма за управление на отпадъците на община Враца за периода 2021-2028г.“, с възложител: община Враца. /19.01.2021г./

 • Съобщение за определена процедура за „План за интегрирано развитие на Община Козлодуй (2021-2027г.), с възложител: Община Козлодуй

                                                                                                                         /31.12.2020г./

 • Съобщение за определена процедура за „План за действие за устойчива енергия и климат за периода 2021-2030г. на община Козлодуй“, с възложител: община Козлодуй  /29.10.2020г./

 • Съобщение за определена процедура за „Програма за управление на отпадъците на община Роман за 2021-2027 г.“, с възложител: община Роман

                                                                                                                            /27.05.2020 г./

 • Съобщение за определена процедура за „Програма за енергийна ефективност 2014-2020г.“, с възложител: Областна администрация - Враца                                /28.01.2020г./

 • Съобщение за определена процедура за „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението и разделянето на п.и. 12259.916.18 за жилищно строителство и тупикова улица“, в местност „Егледжето“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Имекс Трейд“ ООД /28.01.2020г./