• Съобщение за Решение № ВР-3-П/2024г. на Директора на РИОСВ-Враца за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, започнала с внесено от «СТРОИТЕЛ-КРИВОДОЛ» ЕООД Уведомление за инвестиционно предложение за «Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия за собствено потребление и продажба», с обща инсталирана мощност 449,82 kWр, находяща се в УПИ I5, кв.93, землище гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца»,  с вх. № ОВОС-ЕО-200 от 31.05.2024г. на РИОСВ-Враца.

   /06.06.2024г./

 • Съобщение за издадено Решение № 1/2024г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца, за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ВР-8-П/2023г. от 04.12.2023г. на Директора на РИОСВ – Враца за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, започнала с внесено от „Рогозен Енержи Солюшънс» ООД Уведомление за инвестиционно предложение за «Изграждане на въздушен електропровод 110 kV между ФВИ Рогозен, с. Рогозен, общ. Хайредин и електроподстанция „Бяла Слатина», в землището на гр. Бяла Слатина, област Враца“, с вх. № ОВОС-ЕО-378 от 20.10.2023г. на РИОСВ-Враца, както следва: на страница първа от решението текстът: РЕШЕНИЕ № ВР-8-П/2023г., да се чете: РЕШЕНИЕ № ВР-8а-П/2023г.

  /09.01.2024г./

 • Съобщение за Решение № ВР-10-П/2023г. на Директора на РИОСВ-Враца за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, започнала с внесено от «МЕГА ХОЛД БЪЛГАРИЯ» ЕООД Уведомление за инвестиционно предложение за «Частично изменение на Общ устройствен план на община Оряхово и проект на подробен устройствен план - план за застрояване за промяна на предназначение на поземлени имоти с идентификатори 70723.68.100, 70723.68.15, 70723.68.16, 70723.68.18 и 70723.68.116, землище с. Селановци, община Оряхово, за изграждане на 8 броя енергийни обекти - фотоволтаични централи за производство на електрическа енергия и трафопост, всяка с мощност до 5 MWp, с обща инсталирана мощност до 40 MWp и проект на подробен устройствен план - парцеларен план за обект:„Трасе на външна кабелна връзка 20kV за присъединяване на фотоволтаични централи до подстанция Оряхово», с вх. № ОВОС-ЕО-407 от 10.11.2023г. на РИОСВ-Враца.

  /14.12.2023г./

 • Съобщение за Решение № ВР-9-П/2023г. на Директора на РИОСВ-Враца за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, започнала с внесено от «ЕКОБИЙ 2011» ООД Уведомление за инвестиционно предложение за «Изграждане на руслова малка ВЕЦ «БЕТАНИ», в землището на с. Старо село, община Мездра, област Враца и в землището на с. Синьо бърдо, община Роман, област Враца“, с вх. № ОВОС-ЕО-8 от 12.01.2023г. на РИОСВ-Враца.

  /07.12.2023г./

 • Съобщение за Решение № ВР-8-П/2023г. на Директора на РИОСВ-Враца за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, започнала с внесено от „Рогозен Енержи Солюшънс» ООД Уведомление за инвестиционно предложение за «Изграждане на въздушен електропровод 110 kV между ФВИ Рогозен, с. Рогозен, общ. Хайредин и електроподстанция „Бяла Слатина», в землището на гр. Бяла Слатина, област Враца“, с вх. № ОВОС-ЕО-378 от 20.10.2023г. на РИОСВ-Враца.

  /04.12.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-8-П/2023 г. на Директора на РИОСВ-Враца за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, започнала с внесено от „КАР ПАРТС-73“ ЕООД, гр. Враца уведомление за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за изкупуване, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства“, в поземлен имот № 12259.727.17, местност „Гладно поле“, гр. Враца, област Враца.  /27.09.2023 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-7-П/2023 г. на Директора на РИОСВ-Враца за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, започнала с внесено от Б**С**Б** уведомление за инвестиционно предложение „Изработване на подробен устройствен план – за преотреждане на ПИ № 014008, местност „Черепиш“, в землището на с. Лютиброд, община Мездра за рекреационни дейности, както и трасета и проводи със сервитути в зависимост от предписанитята на експлоатационните дружества“, в землището на с. Лютиброд, община Мездра, област Враца.  

  /11.07.2023 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-6-П/2023 г.  на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) в поземлен имот с идентификатор 32281.137.301 и подземна кабелна линия за присъединяване на обект към електроразпределителната мрежа“, в землището на с. Игнатица, община Мездра, област Враца, с възложител:  Н** П** Х**, с. Игнатица, община Мездра, обл. Враца.

  /03.07.2023 г./

 • Съобщение за Решение № ВР-5-П/2023г. на Директора на РИОСВ-Враца за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, започнала с внесено от „ОЛИМП НТ 2019“ ЕООД  Уведомление за инвестиционно предложение за «Получаване на Разрешително за водовземане от подземни води чрез 1 брой съществуващ тръбен кладенец с дълбочина 15 м.» в ПИ с идентификатор № 12259.1012.326 по КККР на гр. Враца, обш. Враца, обл. Враца”,   с вх. № ОВОС-ЕО-150 от 27.04.2023г. на РИОСВ-Враца.

  /29.06.2023г./

 • Съобщение за Решение № ВР-4-П/2023г. на Директора на РИОСВ-Враца за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, започнала с внесено от от „ДЕЛТА ГРИИН ЕНЕРДЖИ“ ЕАД  Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на фотоволтаична централа- 10 МW", в ПИ № 44728.39.6- проектно ПИ № 44728.39.72 и ПИ № 44728.47.91, в землището на с. Лютаджик, с обща площ от 125 дка и начин на трайно ползване Хвостохранилище, общ. Враца, обл. Враца,  с вх. № ОВОС-ЕО-86 от 27.02.2023г. на РИОСВ-Враца..

  /25.04.2023г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-3-П/2023 г. на Директора на РИОСВ-Враца за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, започнала с внесено от „Кожухарски“ ООД, гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца уведомление за инвестиционно предложение „Преуствойство на съществуваща ПС „Софрониево“ в МВЕЦ „Софрониево“, находяща се в поземлен имот 68148.215.100, местност „До Огоста“, община Мизия, област Враца“

  /31.03.2023 г./

 • Съобщение за Решение № ВР-2-П/2023г. на Директора на РИОСВ-Враца за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, започнала с внесено от Община Оряхово Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на клетка № 3 на Регионално депо за неопасни отпадъци - Оряхово, в имот с идентификатор 54020.71.91, местност „Марков баир“, в землището на гр. Оряхово, община Оряхово, област Враца”, с вх. № ОВОС-ЕО-462 от 05.12.2022г. на РИОСВ-Враца. 

  /13.01.2023г./

 • Съобщение за Решение № ВР-1-П/2023г. на Директора на РИОСВ-Враца за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, започнала с внесено от Ивелин  Божинов Уведомление за инвестиционно предложение за «Промяна на предназначението на п.и. 15014.81.414, местност «Балкана», в землището на с. Главаци, общ. Криводол, и образуване от него на урегулиран поземлен имот с площ 49149 кв.м. с предназначение „смесена многофункционална зона“, за изграждане на 5 бр. къщи за гости, център за демонстрация на процесите, свързани с добиване на пчелен мед и дегустация на пчелен мед и пчелни продукти, зона за отдих и туризъм, база за спортен риболов и 3 бр. складове за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар.», с вх. № ОВОС-ЕО-465 от 07.12.2022г. на РИОСВ-Враца.

  /04.01.2023г./

 • Съобщение за Решение № ВР-6-П/2022г. на Директора на РИОСВ-Враца за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, започнала с внесено от от „НОВАТЕХ ЛАБОРАТОРИИ“ ЕООД  Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на фотоволтаична централа- 10 МW", в ПИ № 44728.39.6 и ПИ № 44728.47.91, в землището на с. Лютаджик, с обща площ от 125 дка и Начин на трайно ползване Хвостохранилище, общ. Враца, обл. Враца,  с вх. № ОВОС-ЕО-351 от 26.09.2022г. на РИОСВ-Враца. 

                                                                                                                       /28.10.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-5-П/2022г. за прекратяване на процедурата по ЗООС за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) в ПИ № 000155, в м. „Смърдан“, ПИ № 000138, в м. „Тънкия рът“, ПИ №№ 000179 и 045231, в м. „Осене“, ПИ №№000218, 000217 и 000213, в м. „Чичера“ (имоти с идент. по КККР №69050.127.155, №69050.45.508, №69050.45.69, №69050.45.231, №69050.45.218, №69050.45.217, №69050.45.213), в землището на с. Старо село, общ. Мездра, с възложител: „СОЛАР ТРЪСТ“ ООД, гр. Бургас.

  /05.10.2022г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-4-П/2022 г. на Директора на РИОСВ-Враца за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, започнала с внесено от община Враца уведомление за инвестиционно предложение „Дейности по временно съхранение и третиране (оползотворяване) на отпадъци от текстилната и мебелната индустрия“ в гр. Враца, обл. Враца, с възложител „ДИТЕКС-СМ“ ООД. 

  /02.08.2022 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-3-П/2022 г. на Директора на РИОСВ-Враца за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, започнала с внесено от община Враца уведомление за инвестиционно предложение „Смяна на предназначението на земеделска земя, поземлени имоти №№ 009071, 009053, 009050 и 009049, м. „Гарванец“, в землището на с. Згориград, общ. Враца, обл. Враца, и обединяването им в нов УПИ с оглед изграждането на вилно екоселище“.    

  /30.06.2022 г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-2-П/2022 г. на Директора на РИОСВ-Враца за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, започнала с внесено от „ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ - ВРАЦА“ ЕООД уведомление за инвестиционно предложение „Рекултивация на нарушени терени в собствен терен, чрез оползотворяване на инертни строителни отпадъци при влагането им в обратни насипи“, с местонахождение ПИ 38875.79.82 в землището на с. Косталево, община Враца, област Враца.                                                                                                        /22.03.2022 г./

 • Съобщение за Решение № ВР-1-П/2022г. на Директора на РИОСВ-Враца за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, започнала с внесено от „ЕКО ИНВЕСТ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД Уведомление за инвестиционно предложение за «Изграждане на „Рибарник - рибовъдно стопанство", в поземлен имот с идентификатор 39846.19.59, местност „Долното ливаге“, землище гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-327 от 19.10.2021г. на РИОСВ-Враца.     /17.01.2022г./

 • Съобщение за Решение № ВР-7-П/2021г. на Директора на РИОСВ-Враца за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, започнала с внесено от «КМС» ЕООД Уведомление за инвестиционно предложение за «Изграждане на площадка за събиране и първична преработка на гуми за моторни превозни средства, излезли от употреба; хартия и пластмаса», в поземлен имот с идентификатор 12259.146.106, землище гр. Враца, местност «Брега», общ. Враца, обл. Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-136 от 22.05.2020г. на РИОСВ-Враца. 

                                                                                                                                   /28.09.2021г./

 • Съобщение за Решение № ВР-6-П/2021г. на Директора на РИОСВ-Враца за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, започнала с внесено от „Скалар Еко“ ЕООД Уведомление за инвестиционно предложение за «Обособяване на площадка за съхраняване на отпадъци», в част от имот с ПИ 47714.500.691, гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-67 от 12.03.2021г. на РИОСВ-Враца.                                                                                                                               /03.08.2021г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-5-П/2021г. за прекратяване на процедурата по ЗООС за инвестиционно предложение: „Изграждане на депо за строителни отпадъци, земна маса и зелена растителност (трева и клони)”, в поземлени имоти №№ 12259.69.58, 12259.88.59, 12259.146.107, 12259.146.115, 12259.119.31, 12259.119.39, 12259.119.40, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: К. П. К., с. Згориград.     /21.04.2021г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-4-П/2021 г. от 04.03.2021 г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца, за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, започнала с внесено от „Яйца и птици“ АД, гр. Мизия уведомление за инвестиционно предложение „Закупуване и монтаж на инсинератор с капацитет 50кг/час, обем на горивната камера 0.71 куб. м., работещ на дизелово гориво“, в ПИ с идентификатор 37798.511.17, в землището на гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца, с възложител:  „Яйца и птици“ АД, гр. Мизия.

                                                                                                                    /04.03.2021 г./

 • Съобщение за Решение № ВР-3-П/2021г. на Директора на РИОСВ-Враца за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, започнала с внесено от «БУЛНЕД АМД» ЕООД  Уведомление за инвестиционно предложение за «Изграждане на фотоволтаична централа с мощност от 20 МW»,  в имот с идентификатор 12704.165.1, землище с. Върбешница, общ. Мездра, обл. Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-337 от 06.11.2020г. на РИОСВ-Враца.

                                                                                                                                   /02.03.2021г./

 • Съобщение за Решение № ВР-2-П/2021г. на Директора на РИОСВ-Враца за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, започнала с внесено от «БУЛНЕД АМД» ЕООД  Уведомление за инвестиционно предложение за «Изграждане на фотоволтаична централа с мощност от 7,5 МW»,  в имоти с идентификатори 16256.15.180, 16247.15.181, 16256.15.182, землище с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-336 от 06.11.2020г. на РИОСВ-Враца. 

                                                                                                                                   /02.03.2021г./

  Съобщение за Решение № ВР-1-П/2021г. на Директора на РИОСВ-Враца за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, започнала с внесено от «ЕКОБИЙ 2011» ООД Уведомление за инвестиционно предложение за «Изграждане на Малка ВЕЦ „БЕТАНИ” – руслов тип», на река Искър, землище с. Старо село, община Мездра, област Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-248 от 01.09.2020г. на РИОСВ-Враца. 

 •                                                                                                                                  /26.02.2021г./

 • Съобщение за Решение № ВР-9-П/2020г. на Директора на РИОСВ-Враца за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, започнала с внесено от „Йотов Стоун” ЕАД Уведомление за инвестиционно предложение за «Монтиране на Модулна станция за дизелово гориво Модел MSSG-20-D, в поземлен имот (ПИ) 24668.1.46 (стар номер 001115) по Кадастралната карта на село Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, фабрика „Йотов Стоун” ЕАД, с вх. № ОВОС-ЕО-160/05.06.2020 г. на РИОСВ-Враца.

                                                                                                                                   /16.09.2020г./

 • Съобщение за Решение № ВР-8-П/2020г. на Директора на РИОСВ-Враца за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, започнала с внесено от община Криводол Уведомление за инвестиционно предложение за «Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за твърди битови отпадъци, Община Криводол», в гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, възложител: Община Криводол, с вх. № ОВОС-ЕО-131/20.05.2020 г. на РИОСВ-Враца 

                                                                                                                             /02.09.2020г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-7-П/2020г. за прекратяване на процедурата по ЗООС за инвестиционно предложение: „Отглеждане на 1000 бр. пилета (бройлери)“, в УПИ VI - 374, 375, кв. 40, земл. с. Лесковец, общ. Оряхово, обл. Враца, с възложител: ET „Любомир Василев – Емива”, с. Лесковец.                             /17.08.2020г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-6-П/2020г. за прекратяване на процедурата по ЗООС за инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за производство на нано-структурирани карбонови добавки“, в УПИ V, кв. 848, (в ПИ №12259.848.5), гр. Враца, общ. Враца, с възложител: „АРТМонбат“ АД, гр. София.               /29.07.2020г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-5-П/2020 г. на Директора на РИОСВ-Враца за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, започнала с внесено от „Монбат ЕН БИ ПИ” ЕАД уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за производство на биполярни оловно-кисели акумулаторни батерии“ в УПИ ІV, масив 848, местност „Манастирски дол“, община Враца, област Враца                  /29.07.2020 г./

 • Съобщение за Решение № ВР-4-П/2020г. на Директора на РИОСВ-Враца за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, започнала с внесено от «МОНОЛИТ» АД Уведомление за инвестиционно предложение за «Повишаване ефективността на «МОНОЛИТ» АД чрез закупуване на специализирана техника за производство на бетонови изделия- мобилен бетонов възел и последващо засипване на използваната част от кариерата», с концесионер «МОНОЛИТ» АД», в находище «Манастирище», участък «Централен», област Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-68 от 12.03.2020г. на РИОСВ-Враца.            

                                                                                                                                   /01.06.2020г./

 • Съобщение за  Решение № ВР-3-П/2020г . на Директора на РИОСВ-Враца за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, започнала с внесено от Илиян Цветков Иванов Уведомление за инвестиционно предложение за «Склад за инвентар за строителни машини» в поземлен имот с идентификатор 12259.734.139 по КК на гр.Враца, общ. Враца, обл. Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-337/19.12.2019 г. на РИОСВ-Враца.

                                                                                                                                   /22.01.2020г./

 • Съобщение за  Решение № ВР-2-П/2020г . на Директора на РИОСВ-Враца за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, започнала с внесено от Георги Цветанов Георгиев Уведомление за инвестиционно предложение за «Изграждане на складова база за промишлени стоки» в поземлен имот с идентификатор 12259.734.140 по КК на гр.Враца, общ. Враца, обл. Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-336/19.12.2019 г. на РИОСВ-Враца.        

                                                                                                                                   /22.01.2020г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-1-П/2020г. за прекратяване на процедурата по реда да глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение: „Изграждане на складова база за промишлени стоки” в поземлен имот с идентификатор 12259.734.141, м. „Гладно поле“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: И. Д. С. и П. Д. С.   /22.01.2020г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-12-П/2019г. за прекратяване на процедурата по реда да глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение: „Изграждане на многофункционална спортна зала с капацитет около 2000 места“ в УПИ XVII 1,5, кв.236 по плана на спортен комплекс – гр. Враца, с възложител: община Враца.   /28.11.2019г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-11-П/2019г. за прекратяване на процедурата по разглеждане на уведомление за инвестиционно предложение: ,,Промяна предназначението на имот с идент. 76193.91.173 в с. Фурен, общ. Криводол с площ 5632кв.м. с трайно преназначение земеделска земя и начин на трайно ползване нива в обект "рибарник" - обект за аквакултури/рибовъдно стопанство“, с възложител „Петров Агро“ ЕООД.                                                                                                        /02.10.2019г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-10-П/2019г. за прекратяване на процедурата по ЗООС за инвестиционно предложение: „Инсталация за изгаряне на биомаса във водотръбен котел ВК-50 на площадката на ОЦ „Младост“ на „Топлофикация-Враца“ ЕАД“, в поземлен имот с идентификатор 12259.1027.150, кв. „Източна-промишлена зона“, гр. Враца, общ. Враца, с възложител: „Валтер къмпани” ЕООД, гр.София.

  /16.09.2019г./

  Съобщение за Решение № ВР-9-П/2019г. на Директора на РИОСВ-Враца за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, започнала с внесено от “ЛОГИ 9” ООД Уведомление за инвестиционно предложение за “Инсталация за първична преработка на ферментирали продукти за производство на протеинов фураж”, в УПИ ІVа, ул.”Васил Левски” № 4а, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца”, с вх. № В-1086 от 22.04.2016г. на РИОСВ-Враца. 

 •                                                                                                                                  /05.08.2019г./ 

 • Съобщение за Решение № ВР-8-П/2019г. на Директора на РИОСВ-Враца за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, започнала с внесено от „АГРОСЕМ-2002” ООД Уведомление за инвестиционно предложение за “Дъждовално напояване на 400 дка земеделска земя чрез сглобяема преместваема напоителна система”, в землище с.Търнава, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с вх. № В-3082 от 08.11.2016г. на РИОСВ-Враца.       

                                                                                                                                   /22.07.2019г./

  Съобщение за Решение № ВР-7-П/2019г. на Директора на РИОСВ-Враца за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, започнала с внесено от ЗП Ивелина Йорданова Уведомление за инвестиционно предложение за «Използване на мобилна бензинова водна помпа с цел напояване на зеленчукови култури», в ПИ № 000511, местност «Доцин ливада», землище на с. Ботуня, общ. Криводол, обл. Враца, с вх. № В-2455 от 14.09.2016г. на РИОСВ-Враца.                                                                                                                                                   /08.07.2019г./ 

 • Съобщение за Решение № ВР-6-П/2019г. на Директора на РИОСВ-Враца за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, започнала с внесено от Николай Данаилов Крушарски Уведомление за инвестиционно предложение за “Изграждане на туристически къмпинг”, в ПИ №№ 016009, 016014 , местност „Гладна”, землище с. Згориград, общ. Враца, обл. Враца, с вх. № В-1002 от 28.04.2017г. на РИОСВ-Враца.       

                                                                                                                                   /02.07.2019г./ 

 • Съобщение за Решение № ВР-5-П/2019г. на Директора на РИОСВ-Враца за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, започнала с внесено от Община Хайредин Уведомление за инвестиционно предложение за “Изграждане на стадион и обслужващи сгради- съблекални, офис, склад за инвентар и др.”, в ПИ № 286005, м. „Пасище 2”, землище с. Хайредин, общ. Хайредин, обл. Враца, с вх. № В-2389 от 08.09.2016г. на РИОСВ-Враца.    

                                                                                                                                   /02.07.2019г./ 

 • Съобщение за Решение № ВР-4-П/2019г. на Директора на РИОСВ-Враца за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, започнала с внесено от «СТЕАЛИТ» ООД  Уведомление за инвестиционно предложение за «Инсталация за преработка на отработени масла и греси», в имот с номер 605001, в землището на гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-73 от 19.02.2019г. на РИОСВ-Враца.       

                                                                                                                                   /03.04.2019г./ 

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-3-П/2019г. за прекратяване на процедурата по ЗООС за инвестиционно предложение: „Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах в пламъчнотръбен котел КМ-12 реконструиран за изгаряне на биогориво на площадката на ТЕЦ „Градска“ на „Топлофикация-Враца“ ЕАД“, с възложител: „НОВАС 2004” ЕООД, гр.София                                                                      /28.03.2019г./ 

 • Съобщение за Решение № ВР-2-П/2019г. на Директора на РИОСВ-Враца за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, започнала с внесено от «ВИП КОНСУЛТ» ЕООД Уведомление за инвестиционно предложение за «Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах в пламъчнотръбен котел КМ-12 на площадката на ТЕЦ „Градска” на „Топлофикация – Враца” ЕАД- гр. Враца», в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.45 по кадастралната карта на гр. Враца, Северна промишлена зона на гр. Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-266 от 27.09.2018г. на РИОСВ-Враца.          

                                                                                                                                   /19.03.2019г./ 

 • Съобщение за Решение № ВР-1-П/2019г. на Директора на РИОСВ-Враца за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, започнала с внесено от «ЕКОБИЙ 2011» ООД  Уведомление за инвестиционно предложение за «Изграждане на руслова малка ВЕЦ „БЕТАНИ”, на река Искър», в землището на с. Старо село, община Мездра, област Враца и землището на с. Синьо бърдо, община Роман, област Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-20 от 11.05.2018г. на РИОСВ-Враца, и продължила с внесено от «ЕКОБИЙ 2011» ООД Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „Изграждане на Малка ВЕЦ „БЕТАНИ”- руслов тип, със застроена мощност 1400 кW, чрез водовземане на водни количества от река Искър с цел производство на електроенергия в ПИ № 536009, в землището на с. Старо село, община Мездра, област Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-20-(5) от 30.08.2018г. на РИОСВ-Враца.          

                                                                                                                                   /12.03.2019г./

   

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-2-П/2018г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение:  „Стопанска сграда за отглеждане на животни”, в поземлен имот № 502.1156, кв.68, ул. „Васил Петлешков” № 2, гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца, с възложител: Б. М. Х., гр. Оряхово, обл. Враца.   /23.04.2018г./

 • Съобщение за Решение № ВР-1-П/2018г. на Директора на РИОСВ-Враца за прекратяване на Административното производство по процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, съвместена с процедурата по чл.31 от Закона за биологичното разнообразие, по внесено от «Лакта Крис» ООД уведомление за инвестиционно предложение за «Цех за млекопреработка», в УПИ VІІІ-398 и ІХ-396, кв.20, в с.Габаре, общ.Бяла Слатина, обл.Враца, с вх. № В-3256 от 16.12.2015г. на РИОСВ-Враца.       /15.02.2018г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-2-П/2017г. за прекратяване на процедурата по ЗООС за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за извършване на дейности по временно съхранение и разкомплектоване на ИУМПС”, в имот № 020022, м.„Селището“, земл. на с. Люти брод, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: ЕТ “Надя – Валентин Вутов”, с. Люти брод.  /19.09.2017г./

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-1-П/2017г. за прекратяване на процедурата по ЗООС за инвестиционно предложение: „Автопарк”, в поземлен имот с идентификатор №12259.675.27, м. ”Занкиното”, земл. на гр. Враца, общ.Враца, обл.Враца, с възложител: С. Я. М., гр.Враца /25.08.2017г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВР-3-П/2016г. за инвестиционно предложение за ,,Изграждане на МВЕЦ "ОГОСТА 5" на р. Огоста - руслов тип, земл. на с. Хайредин и земл. на с. Манастирище, общ. Хайредин”, с възложител: „Хидроенергопроект” ООД, гр. София
 • Съобщение за Решение № ВР-2-П/2016г. на Директора на РИОСВ-Враца за прекратяване на процедурата по административно производство по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл.31 от Закона за биологичното разнообразие, по внесено от «МИТ- СЕКЮРИТИ-85» ЕООД уведомление за инвестиционно предложение за «Реконструкция и модернизация на съществуваща кравеферма и изграждане на нови сгради за отглеждане на 120 крави и телета за производство на месо», в ПИ № 400011 и ПИ № 400013, местност «Под село», землище на с.Камено поле, общ. Роман, обл. Враца, с вх. № В-2236 от 26.08.2015г. на РИОСВ-Враца.    /26.09.2016г./
 • Съобщение за издадено Решение № ВР-1-П/2016г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение:  „Добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици от находище „ИРМА”, в землищата на с. Горна Кремена и с. Кален, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „КОНСТРУКТИНГ” ООД, гр. София, обл. София град.

 • Съобщение за издадено Решение № ВР-6-П/2015г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за прекратяване на производство по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за депониране на строителни отпадъци в старото корито на р. Скът, от пресечната ул. „Райна Княгиня“ по протежението на ул. „Страхил Войвода“ в посока каменния мост и в поземлени имоти с № 000166, № 000169 и № 000170“, находящи се в гр. Бяла Слатина, с възложител Община Бяла Слатина.
 • Съобщение за издадено Решение №ВР-4-П/2015 г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за прекратяване на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на  оценка  на  въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на водоем за рибовъдство, находящ се в имот №000346 в земл. на с. Върбешница, общ. Мездра, обл. Враца“, с възложител ТП“Държавно горско стопанство“ - Мездра.
 • Съобщение за издадено Решение № ВР-5-П/2015г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за прекратяване на производство по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение за „Развъждане на риба в язовир “Желязковец”, землище с. Баница, общ. Враца, обл. Враца”, с възложител ЕТ „Свраковски-46-Цветан Коцов”, гр. Враца.

Downloads

Обява за Решение №ВР-3-П/2015 г. от 17.08.2015 г.
размер: 77 KB
Решение №ВР-3-П/2015 г. от 17.08.2015 г.
размер: 18 KB
Обява за Решение №ВР-2-П/2015 г. от 14.07.2015 г.
размер: 77 KB
Решение №ВР-2-П/2015 г. от 14.07.2015 г.
размер: 1399 KB
Обява за Решение № ВР-1-П/2015г. от 21.05.2015г.
размер: 105 KB
Решение № ВР-1-П/2015г. от 21.05.2015г.
размер: 91 KB
Обява за Решение№ ВР-31-П/2013г. от 16.12.2014г.
размер: 77 KB
Решение№ ВР-31-П/2013г. от 16.12.2014г.
размер: 394 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-30-П/2014г. от 06.11.2014г.
размер: 81 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-30-П/2014г. от 06.11.2014г.
размер: 700 KB
Обява за Решение № ВР-28-П/2014г. от 24.10.2014г.
размер: 107 KB
Решение № ВР-28-П/2014г. от 24.10.2014г.
размер: 875 KB
Обява за Решение №ВР-27-П/2014г. от 16.10.2014г.
размер: 78 KB
Решение №ВР-27-П/2014г. от 16.10.2014г.
размер: 1451 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-26-П/2014г. от 27.08.2014г.
размер: 81 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-26-П/2014г. от 27.08.2014г.
размер: 982 KB
Обява за решение № ВР-25-П/2014г. от 11.08.2014г.
размер: 78 KB
Решение № ВР-25-П/2014г. от 11.08.2014г.
размер: 394 KB
Обява за решение № ВР-24-П/2014г. от 08.08.2014г.
размер: 109 KB
Решение № ВР-24-П/2014г. от 08.08.2014г.
размер: 394 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-23-П/2014г. от 23.07.2014г .
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-23-П/2014г. от 23.07.2014г .
размер: 714 KB
Обява за Решение №ВР-22-П/2014г. от 16.07.2014г.
размер: 78 KB
Решение №ВР-22-П/2014г. от 16.07.2014г.
размер: 1039 KB
Обява за Решение №ВР-21-П/2014г. от 16.07.2014г.
размер: 77 KB
Решение №ВР-21-П/2014г. от 16.07.2014г.
размер: 1160 KB
Обява за Решение № ВР-20-П/2014г. от 27.06.2014г.
размер: 109 KB
Решение № ВР-20-П/2014г. от 27.06.2014г.
размер: 394 KB
Обява за Решение № ВР-19-П/2014г. от 12.06.2014г.
размер: 78 KB
Решение № ВР-19-П/2014г. от 12.06.2014г.
размер: 394 KB
Обява за Решение № ВР-18-П/2014г. от 09.06.2014г.
размер: 78 KB
Решение № ВР-18-П/2014г. от 09.06.2014г.
размер: 394 KB
Обява за Решение№ ВР-17-П/2014г. от 31.05.2014г.
размер: 78 KB
Решение№ ВР-17-П/2014г. от 31.05.2014г.
размер: 394 KB
Обява за Решение№ ВР-16-П/2014г. от 29.04.2014г.
размер: 78 KB
Решение№ ВР-16-П/2014г. от 29.04.2014г.
размер: 394 KB
Обява за на 28.03.2014г. Решение № ВР-15-П/2014г.
размер: 108 KB
Решение № ВР-15-П/2014г. на 28.03.2014г.
размер: 1436 KB
Обява за на 28.03.2014г. Решение № ВР-14-П/2014г.
размер: 105 KB
Решение № ВР-14-П/2014г. на 28.03.2014г.
размер: 601 KB
Обява за Решение № ВР-13-П/2014г. на 27.03.2014г.
размер: 109 KB
Решение № ВР-13-П/2014г. на 27.03.2014г.
размер: 1392 KB
Обява за Решение № ВР-12-П/2014г.
размер: 108 KB
Решение № ВР-12-П/2014г.
размер: 1218 KB
Обява за Решение № ВР-11-П/2014г. на 21.03.2014г.
размер: 106 KB
Решение № ВР-11-П/2014г. на 21.03.2014г.
размер: 678 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-10-П/2014г. от 10.03.2014г .
размер: 104 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-10-П/2014г. от 10.03.2014г .
размер: 394 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-9-П/2014г. от 28.02.2014г.
размер: 104 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-9-П/2014г. от 28.02.2014г.
размер: 394 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-8-П/2014г. от 28.02.2014г.
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-8-П/2014г. от 28.02.2014г.
размер: 394 KB
Обява за Решение № ВР-7-П/2014г. от 26.02.2014г.
размер: 77 KB
Решение № ВР-7-П/2014г. от 26.02.2014г.
размер: 394 KB
Обява за Решение № ВР-6-П/2014г. от 26.02.2014г.
размер: 77 KB
Решение № ВР-6-П/2014г. от 26.02.2014г.
размер: 394 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-5-П/2014г. от 19.02.2014г .
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-5-П/2014г. от 19.02.2014г .
размер: 401 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-4-П/2014г. от 13.02.2014г.
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-4-П/2014г. от 13.02.2014г.
размер: 394 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-3-П/2014г. от 13.02.2014г.
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-3-П/2014г. от 13.02.2014г.
размер: 394 KB
Обява за Решение № ВР-2-П/2014г. от 27.01.2014г .
размер: 104 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-2-П/2014г. от 27.01.2014г .
размер: 394 KB
Обява Решение № ВР-1-П/2014г. от 07.01.2014г.
размер: 77 KB
Решение № ВР-1-П/2014г. от 07.01.2014г.
размер: 447 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-60-П/2013г. от 18.12.2013г.
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-60-П/2013г. от 18.12.2013г.
размер: 32 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-59-П/2013г. от 18.12.2013г.
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-59-П/2013г. от 18.12.2013г.
размер: 30 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-58-П/2013г. от 17.12.2013г.
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-58-П/2013г. от 17.12.2013г.
размер: 31 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-57-П/2013г. от 17.12.2013г.
размер: 104 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-57-П/2013г. от 17.12.2013г.
размер: 33 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-56-П/2013г. от 13.12.2013г.
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-56-П/2013г. от 13.12.2013г.
размер: 1072 KB
Обява за Решение №ВР-55-П/2013г. от 03.12.2013г.
размер: 74 KB
Решение №ВР-55-П/2013г. от 03.12.2013г.
размер: 764 KB
Обява за РЕШЕНИЕ №ВР-54-П/2013г. от 26.11.2013г.
размер: 69 KB
РЕШЕНИЕ №ВР-54-П/2013г. от 26.11.2013г.
размер: 18 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-53-П/2013г. от 25.11.2013г.
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-53-П/2013г. от 25.11.2013г.
размер: 27 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-52-П/2013г. от 25.11.2013г.
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-52-П/2013г. от 25.11.2013г.
размер: 28 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-51-П/2013г. от 21.11.2013г.
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-51-П/2013г. от 21.11.2013г.
размер: 29 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-50-П/2013г. от 21.11.2013г.
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-50-П/2013г. от 21.11.2013г.
размер: 29 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-49-П/2013г. от 14.11.2013г.
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-49-П/2013г. от 14.11.2013г.
размер: 41 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-48-П/2013г. от 14.11.2013г.
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-48-П/2013г. от 14.11.2013г.
размер: 43 KB
Обява за Решение № ВР-47-П/2013г. от 04.11.2013г.
размер: 74 KB
Решение № ВР-47-П/2013г. от 04.11.2013г.
размер: 235 KB
Обява за Решение № ВР-46-П/2013г. от 30.10.2013г .
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-46-П/2013г. от 30.10.2013г .
размер: 314 KB
Обява за Решение № ВР-45-П/2013г. от 29.10.2013г.
размер: 74 KB
Решение № ВР-45-П/2013г. от 29.10.2013г.
размер: 353 KB
Обява за Решение № ВР-44-П/2013г. от 21.10.2013г.
размер: 74 KB
Решение № ВР-44-П/2013г. от 21.10.2013г.
размер: 320 KB
Обява за Решение № ВР-43-П/2013г. от 18.10.2013г.
размер: 74 KB
Решение № ВР-43-П/2013г. от 18.10.2013г.
размер: 311 KB
Обява за Решение № ВР-42-П/2013г. от 17.10.2013г.
размер: 73 KB
Решение № ВР-42-П/2013г. от 17.10.2013г.
размер: 390 KB
Обява за Решение № ВР-41-П/2013г. от 08.10.2013г.
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-41-П/2013г. от 08.10.2013г.
размер: 202 KB
Обява за Решение № ВР-40-П/2013г. от 04.10.2013г.
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-40-П/2013г. от 04.10.2013г.
размер: 210 KB
Обява за Решение № ВР-39-П/2013г. от 30.09.2013г.
размер: 73 KB
Решение № ВР-39-П/2013г. от 30.09.2013г.
размер: 322 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-38-П/2013г. от 16.09.2013г.
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-38-П/2013г. от 16.09.2013г.
размер: 985 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-37-П/2013г. от 13.09.2013г.
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-37-П/2013г. от 13.09.2013г.
размер: 909 KB
Обява за Решение № ВР-36-П/2013г. от 20.08.2013г.
размер: 104 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-36-П/2013г. от 20.08.2013г.
размер: 489 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-35-П/2013г. от 30.07.2013г.
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-35-П/2013г. от 30.07.2013г.
размер: 1633 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-34-П/2013г. от 26.07.2013г.
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-34-П/2013г. от 26.07.2013г.
размер: 1526 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-33-П/2013г. от 26.07.2013г.
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-33-П/2013г. от 26.07.2013г.
размер: 1637 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-32-П/2013г. от 24.07.2013г.
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-32-П/2013г. от 24.07.2013г.
размер: 1603 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-31-П/2013г. от 22.07.2013г.
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-31-П/2013г. от 22.07.2013г.
размер: 1641 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-30-П/2013г. от 22.07.2013г.
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-30-П/2013г. от 22.07.2013г.
размер: 1580 KB
Обява за Решение № ВР-29-П/2013г. от 10.07.2013г.
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-29-П/2013г. от 10.07.2013г.
размер: 200 KB
Обява за Решение № ВР-28-П/2013г. от 10.07.2013г.
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-28-П/2013г. от 10.07.2013г.
размер: 221 KB
Обява за Решение № ВР-27-П/2013г. от 21.06.2013г.
размер: 73 KB
Решение № ВР-27-П/2013г. от 21.06.2013г.
размер: 149 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-26-П/2013г. от 14.06.2013г .
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-26-П/2013г. от 14.06.2013г .
размер: 206 KB
Обява за Решение № ВР-25-П/2013г. от 11.06.2013г.
размер: 104 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-25-П/2013г. от 11.06.2013г.
размер: 217 KB
Обява за Решение № ВР-24-П/2013г. от 11.06.2013г.
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-24-П/2013г. от 11.06.2013г.
размер: 189 KB
Обява за Решение № ВР-23-П/2013г. от 07.06.2013г.
размер: 73 KB
Решение№ ВР-23-П/2013г. от 07.06.2013г.
размер: 171 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-22-П/2013г. от 05.06.2013г.
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-22-П/2013г. от 05.06.2013г.
размер: 222 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-21-П/2013г. от 05.06.2013г.
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-21-П/2013г. от 05.06.2013г.
размер: 231 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-20-П/2013г. от 03.06.2013г.
размер: 104 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-20-П/2013г. от 03.06.2013г.
размер: 657 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-19-П/2013г. от 03.06.2013г.
размер: 104 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-19-П/2013г. от 03.06.2013г.
размер: 246 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-18-П/2013г. от 03.06.2013г.
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-18-П/2013г. от 03.06.2013г.
размер: 210 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-17-П/2013г. от 28.05.2013г.
размер: 108 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-17-П/2013г. от 28.05.2013г.
размер: 1072 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-16-П/2013г. от 28.05.2013г.
размер: 108 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-16-П/2013г. от 28.05.2013г.
размер: 1150 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-15-П/2013г. от 28.05.2013г.
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-15-П/2013г. от 28.05.2013г.
размер: 1137 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-14-П/2013г. от 10.05.2013г.
размер: 104 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-14-П/2013г. от 10.05.2013г.
размер: 181 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-13-П/2013г. от 10.05.2013г.
размер: 104 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-13-П/2013г. от 10.05.2013г.
размер: 215 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-12-П/2013г. от 10.05.2013г.
размер: 104 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-12-П/2013г. от 10.05.2013г.
размер: 216 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-11-П/2013г. от 10.05.2013г.
размер: 104 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-11-П/2013г. от 10.05.2013г.
размер: 245 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-10-П/2013г. от 10.05.2013г.
размер: 104 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-10-П/2013г. от 10.05.2013г.
размер: 215 KB
Обява за Решение № ВР-9-П/2013г. от 29.04.2013г.
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-9-П/2013г. от 29.04.2013г.
размер: 288 KB
Обява за Решение № ВР-8-П/2013г. от 29.04.2013г.
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-8-П/2013г. от 29.04.2013г.
размер: 269 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-7-П/2013г. от 23.04.2013г.
размер: 2807 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-7-П/2013г. от 23.04.2013г.
размер: 80 KB
Обява за Решение № ВР-6-П/2013 г. от 19.04.2013 г.
размер: 101 KB
Решение № ВР-6-П/2013 г. от 19.04.2013 г.
размер: 202 KB
Обява за Решение № ВР-5-П/2013г. от 11.04.2013г.
размер: 75 KB
Решение№ ВР-5-П/2013г. от 11.04.2013г.
размер: 406 KB
Обява за Решение № ВР-4-П/2013г. от 10.04.2013г.
размер: 104 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-4-П/2013г. от 10.04.2013г.
размер: 206 KB
Обява за Решение № ВР-3-П/2013г. от 27.03.2013г .
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-3-П/2013г. от 27.03.2013г .
размер: 247 KB
Обява за Решение № ВР-2-П/2013 г. от 27.02.2013 г.
размер: 105 KB
Решение № ВР-2-П/2013 г. от 27.02.2013 г.
размер: 138 KB
Обява за Решение № ВР-1-П/2013 г. от 15.02.2013 г.
размер: 105 KB
Решение № ВР-1-П/2013 г. от 15.02.2013 г.
размер: 242 KB
Обява за Решение № ВР-03-П/2012г. от 28.12.2012г.
размер: 104 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-03-П/2012г. от 28.12.2012г.
размер: 420 KB
Обява за Решение ВР-02-П/2012 от 12.12.2012 .
размер: 110 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-02-П/2012 от 12.12.2012 .
размер: 49 KB