Сигнали за корупция

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията и реда за проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси в РИОСВ-Враца

 

Механизми за подаване на сигнали за корупция:
Сигнали за незаконни или неправилни действия или бездействия, както и действия пораждащи съмнение за корупция от страна на служители от Регионална инспекция на околната среда  и водите - Враца,  могат да се подават по някой от следните начини:

 • на хартиен носител, чрез подаване в деловодството на РИОСВ - Враца на адрес: ул. „Екзарх Йосиф“ № 81;
 • на хартиен носител, чрез лицензиран пощенски оператор;
 • чрез „Кутия за жалби и сигнали“, находяща се в административната сграда на РИОСВ-Враца;
 • на електронен адрес riosv-vr@riosv-vr.com

При подаване на сигнали се предоставят следните данни:

 • две имена,
 • адрес за кореспонденция,
 • телефон за контакт,
 • данни за институциите, които вече са информирани,
 • електронен адрес.

  Нормативна уредба - глава осма от Административнопроцесуален кодекс.

   ВАЖНО!

   Съгласно разпоредбата на чл.111, ал.4 от Административнопроцесуалния кодекс „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

   Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

   В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателя.

    Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация (по възможност придружена с копия от документи), която да потвърждава изнесените данни за нарушения и да е относима само към нарушения, извършени от служители на РИОСВ - Враца.

    Съгласно чл. 108, ал.2 от АПК, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административнопроцесуален кодекс.

 С оглед предотвратяване на възможност за поява на корупция в РИОСВ-Враца се прилага комплексен подход и ротационен принцип при осъществяване на контролната дейност, като:

 • Експертите, изготвили разрешителни и регистрационни документи за даден обект не участват в проверките на същия обект;
 • В проверките по изпълнение на условия от постановени Решения по ОВОС или преценка за извършване на ОВОС, се включват експерти по компоненти и фактори на околната среда (имащи компетенции по изпълнение на поставените условия);
 •  Не се допуска обектите да се проверяват само от един експерт на РИОСВ - Враца, т. е. най-малко двама експерти да се включват в проверките;
 •  Не се допуска планираните проверки нa даден обект да се извършват от едни и същи експерти в рамките на повече от две години.

В РИОСВ-Враца се прилагат всички предприети от законодателя мерки за облекчаване на административната тежест върху гражданите и юридическите лица, чрез отпадане на изискването за предоставяне на:

 • документ удостоверяващ липсата на данъчно задължение- набавя се по служебен път;
 • документ удостоверяващ заплащането на дължимата такса- набавя се по служебен път;
 • документи удостоверяващи собственост на имот- набавя се по служебен път;
 • други документи, които вече са налични по друг повод в съответното направление, не се изискват повторно от гражданите и юридическите лица.