Утвърдени образци на декларации по Закона за защитените територии

Със Заповед №РД-406/05.06.2023 г. на министъра на околната среда и водите са утвърдени образци на писмени декларации по чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), необходими при извършване на разпоредителни сделки с недвижими имоти в землища, в които има защитени територии.

Съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗТ разпоредителни сделки с недвижими имоти в землища, в които има защитени територии се извършват след представяне на писмена декларация от прехвърлителя дали имотът попада в защитената територия, като приобретателите на имоти по ал. 1 декларират при прехвърлянето, че са запознати с режима на дейностите в защитената територия.

Копие на Заповед № РД – 406/05.06.2023г. на министъра на околната среда и водите е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/ , раздел ПРИРОДА/ ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ/ ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ и на страницата на РИОСВ – Враца - https://riosv.vracakarst.com/ , в раздел Природа/ Защитени територии /Съобщения.

Образци на Декларациите ще намерите на интернет страницата на РИОСВ-Враца в раздел Административно обслужване/ Образци на заявления/ Биологично разнообразие и защитени територии