Съобщения за постъпило искане за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  Община Мездра  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), като цяло, за:   “Проект за Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Мездра за поземлени имоти с идентификатори 78135.100.48, 78135.82.219, 78135.57.95, 78135.84.97, 78135.84.459, 78135.84.460, 78135.79.452, 78135.83.81, 78135.83.483, 78135.83.489 и 78135.134.492, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на  землището на с. Царевец, община Мездра, обл. Враца, с цел предвиждане на устройствена зона „Предимно производствена- Пп“,....................   

                                                                                                                        /19.04.2024г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка  за „Изменение на Общ устройствен план на община Бяла Слатина за поземлени имоти с идентификатори 14012.129.16, 14012.129.13, 14012.141.4, 14012.97.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на землището на с. Габаре и поземлени имоти с идентификатори 23618.17.11 и 23618.18.2 по КККР на землището на с.Драшан, община Бяла Слатина“ с възложител: община Бяла Слатина.

  (05.03.2024 г.)

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  Община Оряхово  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), като цяло, за:   „Частично изменение на Общ устройствен план на община Оряхово (ЧИ на ОУПО) за промяна на устройствената зона в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 70723.68.100, 70723.68.15, 70723.68.16. 70723.68.18, 70723.68.21 и 70723.68.113, землище с. Селановци община Оряхово, с нова неземеделска функция „за предимно производствена зона (Пп)“,....................   

                                                                                                                        /25.01.2024г./

   

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, на основание чл.13, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО), за „Изменение на Общ устройствен план на община Бяла Слатина за поземлени имоти с идентификатори 14012.83.26, 14012.100.536, 14012.129.11, 14012.129.12, 14012.129.14, 14012.129.15, 14012.129.18, 14012.129.20, 14012.129.21, 14012.129.25, 14012.130.4, 14012.130.7, 14012.130.133, 14012.130.135, 14012.131.8, 14012.140.5, 14012.140.6, 14012.143.1, 14012.143.4, 14012.143.389, 14012.144.41, 14012.144.404 и 14012.144.410 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на землището на с. Габаре и поземлени имоти с идентификатори 23618.19.8, 23618.23.16, 23618.23.19, 23618.25.5, 23618.25.8, 23618.50.5, 23618.50.9, 23618.51.2, 23618.56.2, 23618.58.9, 23618.60.8 и 23618.62.2 по КККР на землището на с. Драшан, общ. Бяла Слатина“ обл. Враца, с възложител: община Бяла Слатина.

   (25.10.2023г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, на основание чл.13, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО), за „Актуализация на План за интегрирано развитие на община Враца за периода 2021-2027г.“, с възложител: община Враца.

  (12.10.2023г.)

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  Община Козлодуй  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), като цяло, за: „Програма за управление на отпадъците за периода 2021-2028г.“ на община Козлодуй,....................   

                                                                                                                        /13.06.2023г./

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  „Йелоу Инвестмънт“ ООД  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), като цяло, за: „Мотивирано предложение за ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 37798.86.4, кадастрален район 86, по кадастралната карта на гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца, одобрена със Заповед РД-18-89 от 11.12.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК“, с възложител: „Йелоу Инвестмънт“ ООД,....................

  /30.03.2023г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, на основание чл.13, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО), за „План за интегрирано развитие на община Хайредин за периода 2021-2027г.“, с възложител: община Хайредин.

  (20.02.2023г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, на основание чл.13, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО), за „ПУП-ПРЗ за разширяване границите на урбанизираната територия на с.Брусен в обхват ПИ № 06598.14.91 и ПИ № 06598.22.2 по Кадастралната карта на с. Брусен, общ. Мездра“, с възложител: община Мездра.

  (19.09.2022г.)

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  ЕТ «ПЕТРОВ – ЦЕНКО ПЕТРОВ»  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), като цяло, за: „Проект на Подробен устройствен план (ПУП-ПЗ) за Промяна предназначението на земеделска земя- поземлен имот с идентификатор 51559.37.13, с цел отреждане за „Предимно-производствена зона“- за Сгради и съоръжения за съхранение и преработка на зърно и разполагане на фотоволтаична инсталация“, находящ се в землището на с. Нивянин, общ. Борован, обл. Враца, с възложител: ЕТ „ПЕТРОВ- ЦЕНКО ПЕТРОВ“,....................   

  /07.07.2022г./ 

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка,  за „План за интегрирано развитие на община Оряхово 2021-2027 г.“, с възложител община Оряхово.

                                                                                                                                                                                    (26.04.2022 г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, на основание чл.13, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО), за „Програма за управление на отпадъците на община Оряхово за периода 2021-2028г.“, с възложител: община Оряхово.                                                                                                    

  (14.04.2022г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, на основание чл.13, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО), за „План за интегрирано развитие на община Мизия за периода 2021-2027г.“, с възложител: община Мизия.                                                                                                      (29.03.2022г.)

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  Община Хайредин  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) за: „Програма за управление на отпадъците на Община Хайредин с период на действие 2021-2028г.“, с възложител: Община Хайредин, област Враца                                                                                                                   /21.01.2022г./

 

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  Община Оряхово  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) за: „Програма за енергийна ефективност на Община Оряхово за периода 2021-2027год.“, с възложител: Община Оряхово, област Враца              /20.01.2022г./ 

 

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  Община Бяла Слатина  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) за : „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Бяла Слатина за поземлени имоти с идентификатори 14012.137.1, 14012.137.2, 14012.138.1, 14012.138.2, 14012.138.3, 14012.139.1, 14012.139.2., 14012.139.3., 14012.140.2, 14012.140.3, 14012.141.1, 14012.141.2, 14012.142.1, 14012.143.2, 14012.144.1, 14012.144.9, 23618.59.1, 23618.62.1, 14012.144.393, 14012.138.363, 14012.141.384, 14012.141.371, 14012.141.363, 14012.137.366, 14012.144.366, 14012.137.364, 14012.138.522, 14012.139.524, 14012.139.526, 14012.139.532 и 14012.140.538 по кадастралната карта на с. Габаре и с. Драшан, община Бяла Слатина, област Враца“, възложител: Община Бяла Слатина, област Враца                /17.01.2022г./ 

 

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  Община Мизия  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) за : „Програма за управление на отпадъците 2021-2028г. на община Мизия“, с възложител: Община Мизия, област Враца,....................   

  /29.11.2021г./

  Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, на основание чл.13, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО), за „Програма за управление на отпадъците на община Бяла Слатина за периода 2021-2028г.”, с възложител: община Бяла Слатина.                                                                                                  (15.11.2021г.)

 

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на Екологична оценка, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО), за „Програма за управление на отпадъците на община Мездра за 2021-2028 г.“, с възложител община Мездра.        (10.06.2021 г.)                                                                                                                        
 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка,  за „План за интегрирано развитие на община Мездра 2021-2027 г.“, с възложител община Мездра.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (03.06.2021 г.)

  Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  Община Бяла Слатина  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) за План за интегрирано развитие на Община Бяла Слатина 2021-2027г.               /02.06.2021г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, на основание чл.13, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО), за „План за интегрирано развитие на община Враца за периода 2021-2027г.“, с възложител: община Враца.                                                                                                      (15.04.2021г.)

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, на основание чл.13, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО), за „Програма за управление на отпадъците на община Борован 2021-2028г.“, с възложител: община Борован.                                                                                                      (05.04.2021г.)

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  Община Роман  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) за План за интегрирано развитие на Община Роман за периода 2021-2027г.,  ....................   

                                                                                                                        /01.04.2021г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, на основание чл.13, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО), за „Програма за управление на отпадъците на община Враца за периода 2021-2028г.“, с възложител: община Враца.                                                                                                      (28.01.2021г.)

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  Община Козлодуй  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) за План за интегрирано развитие на Община Козлодуй (2021-2027г.),  ....................   

                                                                                                                        /15.01.2021г./

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, на основание чл.13, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО), за „План за действие за устойчива енергия и климат за периода 2021-2030г. на община Козлодуй“, с възложител: община Козлодуй.                                                                                                      (19.11.2020г.)

  Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, на основание чл.13, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО), за „Програма за управление на отпадъците на община Роман за 2021-2027 г.“, с възложител община Роман.

                                                                                                                                   (10.06.2020 г.)

 • Съобщение   във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ – Враца) Искане от  „ЧЕЗ Разпределение България” АД  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) за Подробен устройствен план- Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект „Частична реконструкция с промяна трасе на въздушна мрежа НН ТП 2, клон А, с. Веслец, общ. Враца и изнасяне на електромерни табла”,  ....................   

                                                                                                                        /13.03.2020г./

   

 • Съобщение във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца (РИОСВ-Враца) Искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, на основание чл.13, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО), за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението и разделянето на п.и. 12259.916.18 за жилищно строителство и тупикова улица, в местност „Егледжето“, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „Имекс Трейд“ ООД, гр. Враца. (11.02.2020г.)