Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природа ните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000528 „Островска степ - Вадин“.

 

     РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000528 „Островска степ - Вадин“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Горни Вадин, с. Остров, община Оряхово, област Враца.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Враца (гр. Враца, ул. „Екзарх Йосиф“ № 81).

Приложения:

1. Карта _BG0000528_Обща

2. Карта _BG0000528_Имоти_1

3. Карта _BG0000528_Имоти_2

4.Проекто заповед_BG0000528_ Острови_Козлодуй

5. Координатни точки на границата на защитената зона

6. Граница на зоната в цифров вид

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Дата на публикуване 03.12.2020 г.