Регистър на СЕВЕЗО обекти

Регистър на СЕВЕЗО обекти

 

Регистър на СЕВЕЗО обекти

“АЕЦ Козлодуй” EАД,

3320 гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца

 

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД,  3320        гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца

 Решение №114-А1/2017 на ИАОС, с Решение  №114-А2/2023 е одобрен актуализиран доклад за безопасност   

Висок рисков потенциал

„Булгартрансгаз” ЕАД,

бул. “Панчо Владигеров” № 66, 1336 гр. София

 

Подземно Газово Хранилище  “Чирен”,

3050 с. Чирен, общ. Враца   

 

Решение №124-А2/2017 на ИАОС, с Решение по ОВОС №2-2/2022г. е одобрен актуализиран доклад за безопасност   

Висок рисков потенциал

„Петролен терминал Запад“ ЕООД, гр.Враца,  Източна промишлена зона, ул.“Христо Смирненски“ №9

„Петролна база Враца“ , ул.“Христо Смирненски“ №9, гр.Враца

Решение №205-А0/2017 на ИАОС, с писмо изх.№УК-2004/19.04.2022г. на ИАОС е потвърдена извършената класификация с нов оператор 

Висок рисков потенциал

“Никас” ООД,   бул. “Цар Борис III” №126,
 гр. София

 

Складова и производствена база за взривни материали,
3051 с. Лиляче, общ. Враца,    

обл. Враца

 

Потвърен  ДППГА с изх. № И-312/31.05.2016 на РИОСВ-Враца

Нисък рисков потенциал