Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000594 „Божия мост - Понора“.

 

     РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000594 „Божия мост - Понора“.

Защитената зона е разположена в землището на с. Чирен, община Враца, област Враца.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Враца (гр. Враца, ул. „Екзарх Йосиф“ № 81).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

 

Приложения:

1. Карта_BG00001014_Обща

2. Карта_BG00001014_Имоти

3.Проекто заповед_BG00001024_Божия мост - Понора

4. Координатни точки на границата на защитената зона

5. Граница на зоната в цифров вид

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

 

Публикувано на   01.03. 2021 г.