Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000517 „Портитовци - Владимирово“.

 

     РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000517 „Портитовци - Владимирово“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Градешница, община Криводол, област Враца, с. Бели брег, с. Владимирово, с. Громшин, с. Кобиляк, с. Мърчево, с. Портитовци, община Бойчиновци, област Монтана.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите Монтана (гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ 4, ПК 55, етаж 3) и Враца (гр. Враца, ул. „Екзарх Йосиф“ № 81).

Приложения:

1. Карта _BG0000517_Обща

2. Карта _BG0000517_Имоти

3.Проекто заповед_BG0000517ортитовци-Владимирово

4. Координатни точки на границата на защитената зона

5. Граница на зоната в цифров вид

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Публикувано на  03.12. 2020 г.