Downloads

ИП: "Изработка на ПУП/ПРЗ за ПИ 12259.614.35 с НТП "Нива" VI категория, местност "Джуджански поток", землище гр. Враца и отреждане за "Производствено складови дейности" и монтаж на автоматизирана система за производство на вибропресовани бетонови изделия, както и обекти свързани с това производство", с Вх. № ОВОС-ЕО-396/30.12.2021 г.
размер: 1656 KB
Горскостопанска програма за имот № 311028, землище с. Борован, общ. Борован, обл. Враца, с Вх. № БРЗТ-775/30.12.2021 г.
размер: 401 KB
ИП: "Автосервиз и автокъща" в местност "Хаджиманов хан", землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с Вх. № ОВОС-ЕО-395/30.12.2021 г.
размер: 2734 KB
Горскостопанска програма за имот с № 72504.129.27 в земл. на с. Типченица, общ. Мездра, с Вх. № БРЗТ-773/29.12.2021 г.
размер: 496 KB
Горскостопанска програма за частни имоти с №№ 54256.58.15 и 54256.58.16, в земл. на с. Ослен Криводол, общ. Мездра, с Вх. № БРЗТ-772/29.12.2021 г.
размер: 572 KB
"Външно електрозахранване с кабели СрН 20 kV на ново ЗРУ 20 kV и ново КТП 1х800 kVA/20 kV за обект "Нова част от каменна кариера "Дионисо участък втори", земл. на с. Върбешница, общ. Мездра, с Вх. № ОВОС-ЕО-394/29.12.2021 г.
размер: 1002 KB
"Получаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез един брой нов тръбен кладенец с дълбочина 50 м, в земл. на с. Типченица, общ. Мездра, с Вх. № ОВОС-ЕО-393/29.12.2021 г.
размер: 1027 KB
"Изграждане на логистичен център с обособени три зони: първа зона - складова, втора зона - административна зона и трета зона - зона за насипни инертни материали за опесъчаване на пътища през зимната поддръжка" с Вх. № ОВОС-ЕО-392/23.12.2021 г.
размер: 876 KB
Уведомление за изготвяне на "Програма за опазване на околната среда на Община Козлодуй 2021 - 2028 г.", с Вх. № ОВОС-ЕО-391/21.12.2021 г.
размер: 533 KB
Горскостопанска програма за имот с номер 11555.13.5 в земл. на с. Власатица, общ. Враца, с Вх. № БРЗТ-768/21.12.2021 г.
размер: 599 KB
Горскостопанска програма за имоти с номера 15521.68.18 и 15521.64.37 в земл. на с. Голямо Пещене,общ. Враца, с Вх. № БРЗТ-764/21.12.2021 г.
размер: 559 KB
План-извлечение за горски имот № 43712.171.87 в земл. на с. Лиляче, общ. Враца, с Вх. № БРЗТ-763/20.12.2021 г.
размер: 516 KB
"Изграждане на обект: Месодобивно и месопреработвателно предприятие", с. Зверино, общ. Мездра, с Вх. № ОВОС-ЕО-390/21.12.2021 г.
размер: 861 KB
"Изграждане на автономна фотоволтаична централа за собствени нужди в земл. на с. Игнатица", с Вх. № ОВОС-ЕО-389/20.12.2021 г.
размер: 843 KB
"Реконструкция на прилежащо пространство към МБАЛ Бяла Слатина и изграждане на паркинг в УПИ I-47, кв. 4, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина" - с Вх. № ОВОС-ЕО-388/20.12.2021 г.
размер: 2623 KB
"Изграждане на фотоволтаична инсталация за собствени нужди в УПИ I-289, кв. 1; Хранително-вкусова зона гр. Враца, общ. Враца, ПИ с идентификатор 12259.1008.289 по КК - с Вх. № ОВОС-ЕО-387/20.12.2021 г.
размер: 1492 KB