Важно за фирмите които пускат на пазара или използват продукти от категориите: „Бои и лакове” и/или „Авторепаратурни продукти“ – до 31 март 2024г. трябва да представят в РИОСВ-Враца информация за пуснатите или използвани количества през 2023г.

Изисквания към фирмите които пускат на пазара или използват продукти от категориите: „Бои и лакове” и/или „Авторепаратурни продукти“:

Съгласно изискванията на Наредбата за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и автопературни продукти (Наредбата) фирми, които пускат на пазара или използват продукти от категориите: „Бои и лакове” и/или „Авторепаратурни продукти“ имат задължение най-късно до 31 март 2024г. да представят информация в РИОСВ-Враца за количествата продукти за нанасяне на покрития, пуснати на пазара или употребени през предходната 2023г., съгласно Приложение № 3 и Приложение № 6 от горецитираната Наредба.

Приложение №3 ще намерите на интернет страницата на РИОСВ-Враца в раздел Административно обслужване, подраздел Образци на заявления, подраздел ВЪЗДУХ -> Приложение № 3 към чл. 3, ал. 2 от Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти за предоставяне на информация за пуснатите на пазара продукти за нанасяне на покрития

Приложение № 6  се попълва при пускането на пазара и/или употребата на продукти съгласно приложение №1, несъответстващи на нормите съгласно приложение № 2 от същата Наредба.

 

Информация за операторите на инсталации употребяващи органични разтворители

ЗА ИНСТАЛАЦИИ С КОНСУМАЦИЯ ПОД ПСКР

Във връзка с изискванията на Наредба № 7 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (Обн. ДВ, бр. 96 от 31.10.2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 24 от 12.03.2013 г.), операторите на инсталации, извършващи дейности с употреба на разтворители, при които няма превишаване на установените за тях долни прагови стойности за консумация на разтворители (ПСКР), съгласно приложение № 2, трябва да изготвят и декларират пред РИОСВ-Враца  информация за консумацията и количеството вложени разтворители през 2023г. не по късно от 31.03.2024г.

Образец на Декларацията ще намерите на интернет страницата на РИОСВ-Враца в раздел ВЪЗДУХ И ШУМ, подраздел ВЪЗДУХ, подраздел Препоръчителна информация -> Примерна декларация по чл. 20, ал. 8 от Наредба № 7 от 21 октомври 2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации

ЗА ИНСТАЛАЦИИ С КОНСУМАЦИЯ НАД ПСКР

Операторите на инсталации, попадащи в обхвата на наредбата, при които се превишават установените за тях долни прагови стойности за консумация на разтворители (ПСКР), съгласно приложение № 2 ежегодно трябва да изготвят и представят пред компетентния орган планове за управление на разтворителите (ПУР), изготвени в съответствие с условията по приложение № 8 към чл. 20, не по–късно от 31.03.2024г. Плановете за управление на разтворителите обхващат предходната 2023г. Операторите на повече от една инсталация, следва да изготвят по един ПУР за всяка отделна инсталация.