Препоръчителна информация

Downloads

Примерна декларация по чл. 20, ал. 8 от Наредба № 7 от 21 октомври 2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации
размер: 51 KB
Примерен Доклад за СПИ на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух, съгласно чл.39 от Наредба №6 от 26 март 1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници
размер: 51 KB