Downloads

Приложение № 6 към чл. 7 и 9 от Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти
размер: 49 KB
Oбразeц на годишен отчет на преработвателите на ФПГ по приложение №8 към чл. 34 от Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове
размер: 13 KB
Oбразeц на годишен отчет на дистрибуторите на оборудване, заредено с ФПГ по приложение №6 към чл. 32, ал. 1 от Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове
размер: 13 KB
Oбразeц на досие на системата по приложение №3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.
размер: 17 KB
Образец на заявление за издаване на разрешение за употреба на продукти по Приложение №7 към чл. 8, ал. 3 от Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти
размер: 17 KB
Образец на заявление за промяна в обстоятелствата по чл. 30л, ал. 12 от Закона за чистотата на атмосферния въздух
размер: 36 KB
Образец на заявление за регистрация по чл. 30л, ал. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух
размер: 36 KB
Oбразeц на годишен отчет на операторите на ФПГ по приложение №9 към чл. 35, ал. 1 от Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове
размер: 19 KB
Oбразeц на годишен отчет на ползвателите на ФПГ по приложение №7 към чл. 33, ал. 1 от Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове
размер: 18 KB
Oбразeц на годишен отчет на дистрибуторите на ФПГ по приложение №5 към чл. 31 от Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове
размер: 18 KB
Приложение № 3 към чл. 3, ал. 2 от Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти за предоставяне на информация за пуснатите на пазара продукти за нанасяне на покрития
размер: 16 KB