Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000374 "Бебреш".

 

     РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000374 „Бебреш“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Караш, с. Средни рът, с. Хубавене, община Роман, област Враца, с. Боженица, с. Липница, с. Новачене, с. Скравена, с. Трудовец, община Ботевград, област София, с. Видраре, с. Калугерово, с. Правешка Лакавица, с. Своде, община Правец, област София.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите София (гр. София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 10) и Враца (гр. Враца, ул. „Екзарх Йосиф“ № 81).

Приложения:

1.Карта_BG0000374 

2.Проекто заповед_BG0000374_Бебреш

3. Координатни точки на границата на защитената зона

4. Граница на зоната в цифров вид

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Публикувано на 28.09.2020 г.