Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000166 "Врачански Балкан".

 

     РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000166 „Врачански Балкан“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Бели извор, гр. Враца, с. Згориград, с. Лютаджик, с. Паволче, с. Челопек, община Враца, Враца с. Главаци, с. Краводер, община Криводол, област Враца, с. Елисейна, с. Зверино, с. Лютиброд, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, гр. Вършец, с. Горна Бела речка, с. Горно Озирово, с. Долна Бела речка, с. Долно Озирово, с. Стояново, община Вършец, област Монтана, с. Дружево, с. Миланово, с. Оплетня, община Своге, област София.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите Враца (гр. Враца, ул. „Екзарх Йосиф“ № 81), Монтана (гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ 4, ПК 55, етаж 3), София (гр. София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 10).

Приложения:

1.Карта_BG0000166_обща 

2.Проекто заповед_BG0000166_Vrachanski Balkan

3. Координатни точки на границата на защитената зона

4. Граница на зоната в цифров вид

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Публикувано на 28.09.2020 г.