НОВО! - изм. и доп. Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, ДВ бр.31 от 12.04.2019 г.