Защитени зони на територията на РИОСВ - Враца

Натура 2000“ е екологична система от защитени зони в Европейския съюз. Създадена е с цел да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания на Европа. Изградена е на основата на два акта на ЕС: Директива 2009/147/ЕО (Директива за птиците) – предлага опазването в дългосрочен план на различни видове диви птици в Европа и Директива 92/43/ЕИО (Директива за местообитанията) – определя рамката на общи действия за опазване на видовете в дивата флора и фауна, както и техните хабитати. Тези директиви са транспонирани в Закона за биологичното разнообразие.

„Натура 2000“ не е само мрежа от защитени природни резервати. При изграждането ѝ се отчита, че хората и природата работят най-добре в партньорство. Целта е не да се забранят икономическите дейности, а да се гарантира, че те са съвместими с опазването на ценни видове и местообитания.

Основните цели в рамките на зоните по „Натура 2000“ са:

-              предотвратяване на дейности, които могат сериозно да обезпокоят видовете или да увредят местообитанията, заради които дадена зона е обявена за защитена;

-              ако е необходимо, предприемане на положителни мерки за поддържане и възстановяване на тези местообитания и видове с цел подобряване на консервацията.

Този подход има много предимства — чрез насърчаване на устойчиво горско стопанство, риболов, земеделие и туризъм в дългосрочен план се гарантира бъдещето на хората, които живеят в тези райони и разчитат на тези дейности.

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ОТ ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000

https://natura2000.egov.bg/EsriBg.Natura.Public.Web.App

Регистър на защитените територии и защитените зони в България

https://eea.government.bg/zpo/bg/

На територията на Област Враца попадат 18 защитени зони от мрежата „Натура 2000“: 3 по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици и 15 защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС  за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

 

 

Защитена зона

 

Заповед за обявяване

 

Община

Населено място

Обща площ

/дка/

За опазване на дивите птици

BG0002053 “Врачански Балкан”

Заповед № РД 801/04.11.2008г на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

 

Враца,

 

 

 

Мездра,

 

 

 

Криводол

гр. Враца, Бели Извор,  Лютаджик, Згориград, Паволче, Челопек;

Очин дол,  Елисейна,  Зверино, Люти брод;

Краводер, Главаци

 

 

 

 

 

 

308 797,377

BG0000332 “Карлуковски карст”

Заповед № РД-788/29.10.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

Роман,

 

 

Мездра,

Бяла Слатина

Кунино, Камено поле,Долна Бешовица;

Г.Бешовица

Драшан

142 107.850

BG0002009 “Златията” 

Заповед № РД-548/05.09.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 83/2008 г.), изм. и доп. Заповед № РД-69/28.01.2013 г. (обн. ДВ, бр. 10/2013 г ).

 

Козлодуй,

 

 

 

Хайредин,

 

 

Мизия

гр. Козлодуй, Крива бара,  Бутан,  Гложене, Хърлец;

Хайредин,  Манастирище, Михайлово;

Софрониево

434 987.345

 

                     За опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

 

BG0000166 “Врачански Балкан”

Заповед № РД-1031/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.19/05.03.2021г.).

Враца

 

 

 

Мездра,

 

 

 

Криводол

гр. Враца, Бели Извор,  Лютаджик, Згориград, Паволче, Челопек;

Очин дол,  Елисейна,  Зверино, Люти брод;

Краводер, Главаци

360 255,676

BG0001042 “Искърски пролом – Ржана”

Заповед № РД-276/31.03.2021 г.на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 43/2021г.)

Мездра

Елисейна, Зли дол, Оселна, Игнатица, Зверино,ЛютиброЛюти дол

226 932,600

BG0001014 “Карлуково”

Заповед РД-329/31.03.2021г. министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр.53/2021г.)

Роман,

 

 

 

 

Мездра,

 

Бяла Слатина

Кунино, Камено поле, Долна Бешовица, Радовене, Стояновци;

Г.Бешовица, Цаконица;

Драшан, Габъре

288 419,300

BG0000374 “Бебреш”

Заповед № РД-1048/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.21/12.03.2021г.).

Роман

Караш, Средни рът, Хубавене

68 219,063

BG0000594 “Божия мост-Понора”

Заповед РД-262/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр.41/2021г.)

Враца

Чирен

2 279,000

BG0000487 “Божите мостове”

Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет (обн. ДВ бр.21/2007г.)

Враца

Лиляче

331,200

BG0000334 “Остров”

Заповед № РД-1022/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.17/26.02.2021г.).

Оряхово

Лесковец,  Селановци,  Галово,  Остров, гр. Оряхово

39 186,007

BG0000528 “Островска степ – Вадин”

Заповед РД-297/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр.47/2021г.)

Оряхово

Остров ,Г. Вадин

3 012,900

BG0000527 “Острови Козлодуй”

Заповед РД-298/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр.48/2021г.)

Козлодуй

Козлодуй

1 253,800

BG0000517  „Портитовци-Владимирово”

Заповед РД-295/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр.47/2021г.)

Криводол

Градешница

6 643,800

BG0000614 “Река Огоста”

Заповед № РД - 322 от 02.05.2023г. на МОСВ (обн. ДВ, бр.42 от 12.05.2023г.)

Козлодуй,

 

 

 

Мизия, Оряхово

Хърлец, с. Гложене, с. Бутан, с. Крива бара;

 Мизия,. Софрониево;

Оряхово

13 914,271

BG0000508   “Река Скът”

Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет (обн. ДВ бр.21/2007г.)

Мизия,

 

 

 

Бяла Слатина

Сараево,  Мизия, Войводово,  Крушовица,  Липница;

Галиче, Алтимир, Търнава

4 085,900

BG0000593 “Билерниците”

Заповед № РД - 374 от 15.05.2020 г. на министъра на околната среда и водите  (обн. ДВ, бр.50 от 02.06.2020 г).

Криводол

Ботуня

649,065

BG0000601 “Каленска пещера”

Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет (обн. ДВ бр.21/2007г.)

Мездра,

Враца

Кален, Тишевица

3 773,800