ЗА ТРЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ВЪВ ВРАЦА ОТГОВАРЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ НОРМИ

          Контрол на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в гр. Враца се осъществява от автоматична измервателна станция (АИС) „ЖП Гара“ Враца, обслужвана от  Регионална лаборатория- Враца към ИАОС- София. Контролират се следните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух: серен диоксид, въглероден оксид, фини прахови частици- ФПЧ10, азотни оксиди (азотен оксид и азотен диоксид) и озон.

          За периода 01.01.2022г.- 31.12.2022г. са регистрирани 14 броя превишения  (12 броя от тях са регистрирани през отоплителните периоди) на средноденонощната норма (СДН) 50 µg/m3 по показателя ФПЧ10 при нормативно установен допустим брой от 35 превишения годишно, съгласно Наредба №12 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (обн. ДВ. бр.58/2010г., с изм. и доп.). През годината са регистрирани следните превишения на средноденонощните стойности по дати: 

 

Брой превишения

Дата

Измерена стойност µg/m3

Пъти превишение

1.

16.02.2022

60.88

1,2

2.

17.02.2022

79.07

1,6

3.

23.03.2022

56.86

1,1

4.

01.04.2022

56.42

1,1

5.

02.04.2022

90.84

1,8

6.

26.08.2022

59.01

1,2

7.

27.08.2022

53.18

1,1

8.

26.10.2022

55.88

1,1

9.

05.11.2022

54.55

1,1

10.

06.11.2022

65.66

1,3

11.

07.11.2022

64.45

1,3

12.

08.11.2022

52.90

1,1

13.

22.12.2022

75.52

1,5

14.

23.12.2022

53.35

1,1

 

          През 2022г., за трета поредна година (както през: 2020г.- 23 броя превишения и 2021г.- 12 броя превишения) броят на регистрираните превишения на  средноденонощна норма (14 броя)  по показателя ФПЧ10 са под нормативно установения допустим брой от 35 превишения годишно. 

        За периода 01.01.2023г.-16.01.2023г. няма регистрирани превишения от АИС    „ЖП Гара“ Враца на средноденонощната норма (СДН) 50 µg/m3 по показателя ФПЧ10.

За 2022г. средногодишната концентрация по показателя ФПЧ10 е 22,72 µg/m3, което е по-малко от нормативно установената средногодишна норма (СГН) 40 µg/m3 (съгласно Наредба №12). През годината регистрираните средномесечни стойности по показателя ФПЧ10, са както следва:

 

Година

Януари

Февруари

Март

Април

Май

Юни

 

2022

22.32

28.41

32.04

20.11

17.07

15.87

 

 

Юли

Август

Септември

Октомври

Ноември

Декември

СГ

 

18.72

22.90

16.81

20.56

29.78

28.36

22.72

 

     За останалите контролирани показатели: серен диоксид, въглероден оксид, азотни оксиди (азотен оксид и азотен диоксид) и озон- през 2022г. от АИС „ЖП Гара“ Враца, не са установени нарушения на нормите за нивата (концентрациите) съгласно Наредба №12.