За четвърта поредна година Качеството на атмосферния въздух във Враца отговаря на европейските норми

За четвърта поредна година Качеството на атмосферният въздух във Враца отговаря на нормите заложени в европейското законодателство. През 2023 регистрираните превишения на средноденонощна норма по показател за фини прахови частици (ФПЧ10) са под нормативно установения допустим брой от 35 превишения годишно. За периода от 01 януари до 31 декември 2023 са регистрирани 5 превишения на средноденонощната норма (СДН) от 50 µg/m3. За 2023 средногодишната концентрация по показател ФПЧ10 е 21,57 µg/m3, което е по-малко от нормативно установената средногодишна норма (СГН) от 40 µg/m3. През 2022 броят регистрирани превишения е 14, през 2021 е 12, през 2020 е 23.

Контролът на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в града се осъществява чрез Автоматичната измервателна станция (АИС) „ЖП Гара“ Враца, обслужвана от Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). Станцията следи следните показатели характеризиращи качеството на атмосферния въздух: серен диоксид, въглероден оксид, фини прахови частици - ФПЧ10, азотни оксиди (азотен оксид и азотен диоксид) и озон, за които през 2023 също не са установени нарушения на нормите.