Важно: За операторите на средни горивни инсталации

 

ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА СРЕДНИ ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ

От 31.07.2018г. с Постановление №150 от 24.07.2018г. на Министерски съвет, на основание чл.9г, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр.45/1996г., изм. бр.85/2017г.)  е приета  Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации (обн. ДВ, бр.63/2018г.)

         Наредбата въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2015/2193 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015г. за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации (OB, L 313, 28.11.2015 г.).

 

 Съгласно чл.2, ал.3 от Наредбата, средните горивни инсталации (СГИ) попадащи в обхвата й следва да бъдат регистрирани по реда на чл.9г, ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), с изключение на инсталациите, за които е издадено комплексно разрешително (КР) по реда на глава седма от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

За вписване в регистъра и издаване на удостоверение за регистрация операторът на СГИ подава  заявление по образец  до Директора на съответната РИОСВ. Към заявлението се прилагат:

1.    ЕИК (за чуждестранни лица – документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния им статус, като същият се представя и в легализиран превод на български език);

2.    Информация и документи по реда на чл.9г, ал.3, т.1-8 и т.13 от ЗЧАВ;

3.    Документ за платена такса- 190 лв. (съгласно чл.17б, ал.1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, обн. ДВ, бр.39/2011г., изм. и доп. бр.3/2018г.).

 

Срокове за регистрация:

  • Операторите на съществуващи СГИ (виж § 1, т.6 от Допълнителните разпоредби към

Наредбата) с номинална входяща мощност, по-голяма от 5 МW, са длъжни да извършат

регистрация до 1 януари 2024г.;

  • Операторите на съществуващи СГИ с номинална входяща мощност, по-малка или равна

на 5 МW, са длъжни да извършат регистрация до 1 януари 2029г.;

  • Операторите на нови СГИ (виж § 1, т.7 от Допълнителните разпоредби към Наредбата)

не могат да ги експлоатират преди да бъдат регистрирани.

            В случаите на всяка планирана промяна в СГИ, водеща до промяна в приложимите норми на допустими емисии, операторът подава незабавно до директора на съответната РИОСВ заявление за вписване на промяна в обстоятелствата. В случаите на промяна на оператора на СГИ и/или на промяна на адреса на стационарна СГИ, заявлението се подава в срок до 14 дни от настъпване на промяната.

            За вписване в регистъра на промяната и издаване на Удостоверение за актуално състояние на СГИ към заявлението се прилагат:

1. Документи, удостоверяващи промяната;

2. Документ за платена такса- 70 лв. (съгласно чл.17б, ал.2 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, обн. ДВ, бр.39/2011г., изм. и доп. бр.3/2018г.);

За стационарни СГИ заявленията се подават по местонахождение на инсталацията, а за мобилни СГИ – по седалище на оператора.