ВАЖНО ЗА НИСО: Съгласно чл. 23, ал.1 и ал. 4 от Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри , годишните отчети за предходната година се предоставят ежегодно до 10 март на текущата година, чрез НИСО, като в случай на необходимост от коригиране на информацията в тях се предоставят коригирани годишни отчети, в срок до 31 март на текущата година също чрез НИСО. Във връзка с горното, следва годишните отчети за 2021 г. да бъдат подадени чрез НИСО в съответствие с нормативните изисквания.