ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ СВЪРЗАНО С Електронни адреси за предоставяне на информация за превози или внос на отпадъци в Република България

Електронни адреси за предоставяне на информация за превози или внос на отпадъци в Република България

 

 

Във връзка с влезли в сила изменения и допълнения на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /Наредбата/, обнародвани в Държавен вестник бр. 30 от 31.03.2020 г. относно вменени нови задължения на лицата уреждащи превози или внос на отпадъци в Република България, като и нови отговорности на Регионалните инспекции по околната среда и водите,  информираме всички заинтересовани лица следното:

За предоставяне на информация от юридическите лица в РИОСВ – Враца са създадени следните нови електронни адреси:

riosv_vr_annex7@m-real.net, на който получателите на отпадъци, попадащи в контролния обхват на инспекцията да изпращат по електронна поща не по-късно от деня на натоварване копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО)  № 1013/2006, подписан в поле 12, както и декларация с която декларират, че в състава на транспортираните пластмасови и хартиени отпадъци съдържанието на други материали, примеси или замърсители, не е повече от десет тегловни процента за конкретната пратка;

riosv_vr_movement-document@m-real.net, на който в съответствие с изискванията на чл. 16 от Регламент (ЕО)  № 1013/2006 /Регламента/, дружествата с издадени съгласия по нотификации за трансграничен превоз на отпадъци да изпращат информация преди началото на всеки превоз, след получаването на отпадъците и след тяхното крайно оползотворяване (Приложение I Б от Регламента).

 

Декларация по приложение № 51 към чл. 22, ал. 5 от Нредба № 1 - на български език.

Декларация по приложение № 51 към чл. 22, ал. 5 от Нредба № 1 - на английски език.