Уведомяваме всички заинтересовани лица, че задължителното отчитане на задължените лица чрез Националната информационна система за отпадъците (НИСО) се отлага за 01.01.2021 г.

Във връзка с Указ № 317 на Президента на Република България за обнародване в Държавен вестник (бр. 1/03.01.2019 г.) приетите изменения в преходните и заключителни разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

 

§ 29. В Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 105 от 2016 г.; изм., бр. 102 от 2017 г.) в § 68 от преходните и заключителните разпоредби думите „1 януари 2019 г.“ се заменят с „1 януари 2021 г.“.  

 

Обръщаме внимание, че реда за подаване на Заявления за извършване на дейности с отпадъци, Работни листове за класификация на отпадъци и Отчетни книги за заверяване от РИОСВ – Враца е по установения до момeнта ред до въвеждането на НИСО.