Уведомление за изпращане на годишни отчети за отпадъци

Уведомление до всички заинтересовани лица относно сроковете за подаване на годишни отчети за дейности с отпадъци

 

Годишните отчети за отпадъци за отчетната 2018 г. се предоставят в ИАОС,         гр. София по установения до сега ред на хартиен носител. Годишните отчети се изготвят в два екземпляра, като единия се изпраща в ИАОС, а втория остава на съхранение в лицата отговорни за изготвянето им.

Когато през отчетния период не са образувани отпадъци и/или не са извършвани дейности с отпадъци, се изготвя уведомително писмо, в което се посочват конкретните площадки и кодове на отпадъци, които не са образувани и/или с които не е извършвана конкретна дейност.

Отчетите се изготвят по реда на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр.51/2014 г.).

Наредбата може да намерите на интернет страницата на ИАОС, където като отделни приложения са публикувани и образците на годишни отчети и са дадени допълнителни указания за предоставянето им в зависимост от извършваните дейности с отпадъци:

http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-1

Срокът за изпращане на годишните отчети е 10 март 2019 г. на адрес: Изпълнителна агенция по околна среда, 1618, гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136.

 

За контакти:
Изпълнителна агенция по околна среда
отдел "Мониторинг на отпадъците"
1618, гр. София
бул. "Цар Борис III" 136
Тел: 02/ 940 64 15
Факс: 02/ 955 90 15