У В Е Д О М Л Е Н И Я към чл.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти

Downloads

Уведомление за ПП към приложение № 2 към чл.10, ал.1 и приложение № 3 към чл.10, ал.2 от Наредбата за ОС
размер: 64 KB
Уведомление за ИП към приложение № 2 към чл.10, ал.1 и приложение № 3 към чл.10, ал. 2 от Наредбата за ОС
размер: 63 KB