Търговската дейност с папагали от вида жако ще се осъществява след издаден сертификат по чл. 8, параграф 3 от Регламент 338/97

          С цел спазване на разпоредбите на Регламент 338/97, информираме всички заинтересовани юридически и физически лица, занимаващи се с търговия и отглеждане на африкански папагал жако (Psittacus erithacus), че не могат да извършват търговска дейност на територията на Европейския съюз, включително в България, без издаден сертификат по чл. 8, параграф 3 от Регламента.

В тази връзка Регистрационните карти, издадени от екоинспекцията на основание чл. 90, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, вече не са документ, позволяващ търговия с екземпляри от този вид в страната.

Сертификати се издават от МОСВ за всеки отделен екземпляр от посочения вид, който трябва да е трайно маркиран и да притежава необходимите документи за законен произход.

Заявленията за издаване на сертификатите, информация за предоставяне на необходимите документи и заплащането на административни такси, са налични на интернет страницата на МОСВ.

http://www.moew.government.bg