Съобщения за неполучени писма и административни актове

Съобщение за изпратено писмо с изх. № ОВОС-ЕО-347-(2)/18.10.2022г. относно загуба на правно действие на издадено от директора на РИОСВ-Враца Решение № ВР-18-ПР/2016г. от 18.07.2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Кравеферма за 20 бр. млекодайни крави и приплодите им“, в имот № 044002, м. „Карчовото“, в землището на с. Кален, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: Мартин Петков Милешки.

/04.05.2023г./

Съобщение за изпратено писмо с Изх. № ОВОС-ЕО-365-(2) от 21.12.2022 г., относно загуба на правно действие на  Решение № ВР-39-ПР/2013 г. от 11.09.2013 г., постановено от Директора на РИОСВ – Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение „Център за красота и здраве“, като част от „Babe Ka Village“ -  ваканционно селище от затворен тип с еднофамилни къщи за сезонно ползване, транспортна алея, павилион за охрана, с местоположение УПИ ІХ, имот № 011029, кв. 11, с. Паволче, община Враца, област Враца, възложител „Бабе Кй Естейт“ ООД.

/26.01.2023 г./

Съобщение за изпратено писмо с Изх. № ОВОС-ЕО-317-(3) от 08.12.2021 г., относно загуба на правно действие на  Решение № ВР-34-ПР/2011 г. от 14.09.2011 г., постановено от Директора на РИОСВ – Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение „Преустройство и модернизация на предприятие за производство на месни продукти от птичи меса“ в УПИ V-9871 кв.68, гр. Роман, община Роман, област Враца, с възложител: „Балкански деликатес“ ЕООД, гр. София. /06.01.2022 г./

Съобщение за изпратено писмо с Изх. № ОВОС-ЕО-315-(2) от 23.11.2021 г., относно загуба на правно действие на  Решение № ВР-23-ПР/2015 г. от 18.09.2015 г., постановено от Директора на РИОСВ – Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение „Нова конструкция (иновационна) никел-цинкови елементи за батерии и оборудване за организиране на полуфабрикати и монтаж на крайни батерийни елементи с широко приложение в няколко направления““, с възложител: „РМЗ Вратцата“ ООД, гр. Враца. /04.01.2022 г./

Съобщение за изпратено писмо с изх. № ОВОС-ЕО-293-(2)/27.10.2021г. относно загуба на правно действие на издадено от директора на РИОСВ-Враца Решение № ВР-21-ПР/2014г. от 07.07.2014г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на комплекс от къщи за гости“, в УПИ XIX-463, кв.I и УПИ XVIII-464, кв.I, в с. Долна Бешовица, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: "Д. Бешовица" ЕООД.                                                                       /25.11.2021г./

Съобщение за изпратено писмо с изх. № ОВОС-ЕО-356-(2)/22.12.2020 г., относно загуба на правно действие на издадено от директора на РИОСВ-Враца Решение № ВР-51-ПР/2009 г. от 14.12.2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на фотоволтаична инсталация“, ПИ № 125022, местност "Край село", в землището на с. Девене, общ.Враца, с възложител:  ЕТ „Сага -3- Людмил Захариев“ , гр. София.          

                                                                                                                                                   (01.02.2021г .) 

 

Съобщение за изпратено писмо с изх. № ОВОС-ЕО-325-(4)/22.12.2020 г., относно загуба на правно действие на издадено от директора на РИОСВ-Враца Решение № ВР-38-ПР/2009 г. от 07.09.2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия от слънцето“, за ПИ № 090016, местност "Спечен камък", в землището на с. Ракево, общ.Криводол, област Враца, с възложител:  „Нимекс Енерджи“ ЕООД , гр. София.

                                                                                                      (01.02.2021г                                                                      

Съобщение за изпратено писмо с изх. № ОВОС-ЕО-172-(2)/24.07.2019г. относно загуба на правно действие на издадено от директора на РИОСВ-Враца Решение № ВР-17-ПР/2012г. от 12.07.2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на предприятие за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци чрез преустройство на съществуваща сграда и пристройка“, ПИ № 964023, парцел 23, масив 964, местност "Дърварски път", с.Селановци, общ.Оряхово, с възложител: „Завод за детски храни“ ООД, с.Селановци.                                                                       /31.07.2019г./

Съобщение за издадено Решение № ВР-4-П/2019г., изпратено с писмо изх. № ОВОС-ЕО-73-(2)/03.04.2019г.

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) за издаденото на 03.04.2019г. Решение № ВР-4-П/2019г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите-Враца (РИОСВ-Враца) за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, започнала с внесено от «СТЕАЛИТ» ООД (ЕИК 831288512) Уведомление за инвестиционно предложение за «Инсталация за преработка на отработени масла и греси», в имот с номер 605001, в землището на гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца.

                                                                                                                              (02.05.2019г.)

 

Съобщение за издадено Решение № ВР-3-П/2019г., изпратено с писмо изх. № ОВОС-ЕО-231-(4)/28.03.2019г., на директора на РИОСВ – Враца за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение за „Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах в пламъчнотръбен котел КМ-12 реконструиран за изгаряне на биогориво на площадката на ТЕЦ „Градска“ на „Топлофикация-Враца“ ЕАД“, с възложител: „НОВАС 2004” ЕООД, гр.София. /25.04.2019г./

Съобщение за издадено Решение № ВР-1-П/2019г., изпратено с писмо изх. № ОВОС-ЕО-20-(19)/12.03.2019г.

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) за издаденото на 12.03.2019г. Решение № ВР-1-П/2019г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите-Враца (РИОСВ-Враца) за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, започнала с внесено от «ЕКОБИЙ 2011» ООД (ЕИК: 201502787) Уведомление за инвестиционно предложение за «Изграждане на руслова малка ВЕЦ „БЕТАНИ”, на река Искър», в землището на с. Старо село, община Мездра, област Враца и землището на с. Синьо бърдо, община Роман, област Враца, и продължила с внесено от «ЕКОБИЙ 2011» ООД Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „Изграждане на Малка ВЕЦ „БЕТАНИ”- руслов тип, със застроена мощност 1400 кW, чрез водовземане на водни количества от река Искър с цел производство на електроенергия в ПИ № 536009, в землището на с. Старо село, община Мездра, област Враца.

                                                                                                                              (09.04.2019г.) 

Съобщение  за  напомнително писмо на РИОСВ-Враца с изх. № И-302/27.06.2017г. до г-жа С. Я. М., гр. Враца относно инвестиционно предложение за „Автопарк”, в поземлен имот с идентификатор №12259.675.27, м. ”Занкиното”, земл. на гр. Враца, общ.Враца, обл.Враца, с възложител: С. Я. М., гр.Враца /07.08.2017г./

Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ-Враца с изх. № И-561 от 02.11.2016г. до „Хидроенергопроект” ООД, гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” №34 ПК7 относно инвестиционно предложение ,,Изграждане на МВЕЦ "ОГОСТА 5" на р. Огоста - руслов тип, земл. на с. Хайредин и земл. на с. Манастирище, общ. Хайредин”, с възложител: „Хидроенергопроект” ООД, гр. София /11.11.2016г./

Съобщение за уведомително писмо на РИОСВ-Враца с изх. № И-560 от 02.11.2016г. до „Хидроенергопроект” ООД, гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” №34 ПК7 относно загуба на правно действие на Решение №ВР-58-ПР/2008г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение ,,Изграждане на МВЕЦ "ОГОСТА 4" на р. Огоста - руслов тип, земл. на с. Хайредин, общ. Хайредин и земл. на с. Софрониево, общ. Мизия”, с възложител: „Хидроенергопроект” ООД, гр. София /11.11.2016г./

Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ-Враца с изх. № И-571/15.09.2014г. до ”Прима Дистрибюшънс” ЕООД, гр. София за инвестиционно предложение за „Изграждане на ферма за яребици с капацитет на производство до 500 бр. птици” в землището на с. Боденец, общ. Мездра, обл. Враца (14.10.2014г.)

Съобщение   за   уведомително писмо   на РИОСВ-Враца (изх.№519/30.09.2014г.), за прекратяване на производство по реда на Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение ”Модернизиране на рибовъдно стопанство за производство на сладководна риба – шаран, толостолоб, бял амур и други, в язовир „Под село“, находящ се в имот №000414, местност „Батон дол“, землището на с. Долна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца“, с възложител „АКВА КОМПЛЕКС КРЕМЕНА” ООД, гр. Мездра.

Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ-Враца с изх. № И-385/10.06.2014г. до г-н Теодор Андонов – управител на „Андонов”ООД, гр. Враца относно инвестиционно предложение за “Оползотворяване на птичи тор (курешки) с цел производство на подобрители на почви”, в промишлена сграда в имот № 48043.290.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Мизия, общ.Мизия, обл.Враца, с възложител: “Андонов” ООД, гр.Враца.     /04.07.2014г./

Съобщение  за издадено Решение № ВР-20-П/2014г.   за инвестиционно предложение за „Изграждане на животновъдна ферма /комплекс/ за отглеждане на 200 бр. крави, 200 бр. биволи и 500 бр. овце, в собствен имот, на територията на бивша консервна фабрика, с площ от 60 дка, в с. Девене, общ. Враца”, с възложител: „Виктория-2005” ООД - гр.Враца.