ПРОМЕНИ ОТ 2023Г. В НАРЕДБА ОТНОСНО ФЛУОРСЪДЪРЖАЩИТЕ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА ФЛУОРСЪДЪРЖАЩИТЕ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ 

 

НОВО!!! На 24.02.2023г. влизат в сила изменения и допълнения на Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (наредбата), с които се осигурява техническа възможност за изпълнение на задължението на физически лица и юридически лица за подаване на годишни отчети, съгласно чл.31, чл.32, ал.1, чл.33, ал.1, чл.34 и чл.35, ал.1 от наредбата.

Към настоящия момент е налице обективна невъзможност да се изпълни срокът, заложен в разпоредбите, които уреждат създаването на информационната система по чл.17г, ал.1 от ЗЧАВ, чрез която ще се подават годишни отчети от посочените лица, съгласно чл.39, чл.39а, чл.39в и чл.39г, което налага уреждането на материята до създаването на информационната система и нейното технологично функциониране.

До осигуряване прилагането на изискванията за подаване на отчетите по електронен път посредством информационната система, отчетите ще продължат да се представят както и досега – на електронен носител (диск, флаш памет) на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), в срока по чл.39а, ал.2 от наредбата. Срокът за подаване на отчетите за периода от 01.01.2022 до 31.12.2022 година е 31.03.2023г.

Текстът на наредбата е публикуван на интернет страницата на МОСВ в раздел „ВЪЗДУХ/ Флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ)/ Нормативни актове: http://www5.moew.government.bg/?page_id=24013.

 Обръщаме Ви внимание, че изискването на чл. 29 от наредбата за създаване и поддържане на досиета, чийто формат е нов (по Приложение №3), влиза в сила два месеца след датата на влизане в сила на наредбата, т.е. от 7 май 2017г., което касае – оператори на оборудването, посочено в чл.4 от Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове.

 Припомняме, че от 1 януари 2017г. отпада дерогацията за проверките за течове на оборудването, съдържащо под 3kg флуорсъдържащи парникови газове, но в количество по-голямо или равно на 5 тона СО2 еквивалент – виж чл.4 от Регламент (ЕС) № 517/2014.

Информираме Ви също така, че на страницата на МОСВ са качени нови и актуализирани указания, изисквания, в раздели:

http://www5.moew.government.bg/?page_id=24109.