ПРОМЕНИ ОТ 2023Г. В НАРЕДБА ОТНОСНО ФЛУОРСЪДЪРЖАЩИТЕ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА ФЛУОРСЪДЪРЖАЩИТЕ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ 

НОВО! От 01.01.2023 г. влизат в сила редица промени в Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (наредбата)

 Текстът на наредбата е публикуван на интернет страницата на МОСВ в раздел „ВЪЗДУХ/ Флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ)/ Нормативни актове: http://www5.moew.government.bg/?page_id=24013.

Обръщаме Ви внимание, че изискването на чл. 29 от наредбата за създаване и поддържане на досиета, чийто формат е нов (по Приложение №3), влиза в сила два месеца след датата на влизане в сила на наредбата, т.е. от 7 май 2017г., което касае – оператори на оборудването, посочено в чл.4 от Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове.

 Припомняме, че от 1 януари 2017г. отпада дерогацията за проверките за течове на оборудването, съдържащо под 3kg флуорсъдържащи парникови газове, но в количество по-голямо или равно на 5 тона СО2 еквивалент – виж чл.4 от Регламент (ЕС) № 517/2014.

Информираме Ви също така, че на страницата на МОСВ са качени нови и актуализирани указания, изисквания, в раздели:

http://www5.moew.government.bg/?page_id=24109.