С Постановление № 75 от 08 април 2019 г. на Министерски съвет, обр. В ДВ бр.31/12.04.2019 г. са направени изменения и допълнения на нормативни актове

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда , приета с ПМС № 59 от 2003 г.;

Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с ПМС № 139 от 2004 г.

Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с Постановление № 238 на Министерския съвет от 2009 г.

Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, приета с Постановление № 2 на Министерския съвет от 2016 г.

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, приета с Постановление № 201 на Министерския съвет от 2007 г.

Наредбата за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия, приета с Постановление № 211 на Министерския съвет от 2005 г.

Наредбата за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в Европейската схема за търговия с емисии, приета с Постановление № 265 на Министерския съвет от 2014 г.

Наредбата за реда и начина на администраране на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове, приета с ПМС № 166 от 2014 г.

Постановление №75/08.04.2019г.

Публикуванo на 18.04.2019г.