Природна забележителностРитлите

Цели на обявяване: Скали

Местоположение:

Област: Враца; Община: Мездра; Населено място: с. Лютиброд

Пощ: 123,3 хектара

Документи за обявяване: Постановление № 9733 от 27.05.1938 г., на председателя на Комитета за опазване на природната среда

Документи за промяна: промяна в площта - намаляване със Заповед № 1449 от 21.12.1989 г. (ДВ, бр. 3/1990) 

Режим на дейности:

  1. Забраняват се всякакви дейности, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клони и др., които довеждат до повреждане на дърветата;
  2. Забранява се късане или изкореняване на растенията;
  3. Забранява се паша на домашни животни;
  4. Забранява се влизане, лагеруване, преминаване или паркиране на моторни превозни средства;
  5. Забранява се безпокоене на дивите животни и вземане на техните малки и яйцата им, както и разрушаване на гнездата и леговищата им;
  6. Забранява се разкриване на кариери, провеждане на минно-геоложки и други дейности, които повреждат или изменят както естествения облик на местността, така и водния режим;
  7. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни;
  8. Забранява се всякъкво строителство

Природна забележителност „Ритлите“, представляват скални стени, разположени успоредно една на друга на левия бряг на р. Искър, над с. Лютиброд. Името на природната забележителност идва от приликата им със страничните прегради на волска кола (ритли).

Започват почти от нивота на реката и стърчат над нея на 50-80 м и постепенно се издигат по склона. Дължината им варира от 200 до 400 метра, а дебелината от 2,6 до 7 метра.

Голямата твърдост на белите аптски варовици и тяхното бавно рушене е направило възможно образуването на изключителния природен феномен преди 120 милиона години, когато по тези места се е простирало топло море.

Коридорите, образувани между Рутлите, са обрасли с гъста широколистна растителност, а на места личът останки от стари крепостни стени.

Над Природна забележителност Ритлите се намира стръмна поляна, част от местността Рашов дол, който се свързва с последното организирано сражение на част от Ботевата чета след смъртта на войводата.

Според древно предание, някога тук имало желязна врата, която затваряла пътя към древната българска крепост Сердика.

Недалеч от Ритлите, в подножието на Черепишки скали, е разположен Черепишкия манастир "Успение Богородично", основан в през 14 в.