РИОСВ – Враца засилва превантивния контрол през пожароопасния сезон до края на октомври

Със заповед на министъра на околната среда и водите периодът от 1 април до 31 октомври 2023 г. е определен за пожароопасен сезон.

От инспекцията е разработен годишен оперативен план за противопожарна дейност за територията на резерват „Врачански карст“, като за борбата с огъня в границите на резервата се поддържа противопожарно депо, оборудвано със средства и материали за противопожарна защита /тупалки, лопати, пожарогасители, пръскачки и др./. Изготвеният оперативен план е разгледан и обсъден на работна среща между представители на РИОСВ - Враца и РСПБЗН, ДГС, Областна администрация Враца, както и кметовете на населените места, на чиято територия е разположен резерват „Врачански карст“.

РИОСВ - Враца ще предприеме мерки за засилване на превантивния контрол върху посетителите и дейността на собствениците и ползвателите на обекти в защитените територии. Ще бъде прилагана и административно-наказателна отговорност на физическите и юридическите лица, причинители на пожари.

Припомняме, че паленето на стърнища и други растителни остатъци е абсолютно забранено, тъй като при него изгарят всички органични съставки в повърхностния слой на почвата. Унищожават се микро- и макроорганизми, които подпомагат почвообразуващия процес и са полезни за почвеното плодородие. Създават се условия за изгаряне на лесозащитни пояси, отделни дървета и храсти, а понякога и на цели горски масиви. В пожарите загиват и много птици и животни.

РИОСВ – Враца призовава всички граждани да поддържат постоянна бдителност и готовност с цел да не се допускат запалвания и пожари в горските територии, тъй като те са едни от най-опасните и трудни за овладяване бедствия.