РИОСВ - Враца взе участие в 48-то среднозимно преброяване на водолюбивите птици

За поредна година представители на РИОСВ – Враца, Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Дирекция на природен парк „Врачански балкан“, участваха в определяне на числеността и видовия състав на зимуващите водолюбиви птици в рамките на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР).

По време на 48-то среднозимно преброяване са извършени наблюдения от различни точки по поречието на река Искър в участъка от с. Люти брод, общ. Мездра до с. Чомаковци, общ. Червен бряг, и яз. „Дъбника” край гр. Враца.

По обходените маршрути бяха преброени около 663 представители на 11 вида водолюбиви птици, сред които чапли, лиски, зеленоглави патици, корморани, гмурци и др. Броят и видовият състав на зимуващите птици е в тясна зависимост от редица фактори като метеорологични условия, хранителна база, демографски параметри на популациите (гнездови успех, емиграция, имиграция). Най-многобройни се оказаха лиските, кормораните, зеленоглавите патици, като интерес за наблюдателите тази година представляваше присъствието на два морски орела по поречието на река Искър.  

Експертите установиха наличието на относително голям брой други видове птици, които също обитават влажните зони и са защитени съгласно Закона за биологичното разнообразие – обикновен мишелов, голям и син синигер, обикновена чинка, кълвачи и други.

Сравнително топлата зима през настоящия период на наблюдение в известна степен оказа влияние върху числеността и видовия състав на екземплярите. Обобщените данни показват намален видов състав и численост на зимуващите водолюбиви птици в наблюдавания район спрямо предходната година.

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици се координира от Wetlands International и се осъществява в цяла Европа с цел да се определи размерът, видовия състав, разпространението на зимуващите популации от водолюбиви птици и да се оцени състоянието на влажните зони, където те зимуват. У нас то се провежда в началото на всяка година в рамките на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР), а събраните данни в резултат от преброяването се предоставят за обобщаване на Изпълнителна агенция по околна среда. На международно ниво информацията се обобщава от организацията Wetlands International.