РИОСВ-Враца взе участие в 46-тото ежегодно среднозимно преброяване на водолюбивите птици

Eкип от експерти на Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца, съвместно с представители на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Дирекция на природен парк „Врачански балкан“, взеха участие в определяне състоянието на числеността и видовия състав на зимуващите водолюбиви птици в определният им териториален обхват, в рамките на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР).

По време на 46-тото среднозимно преброяване експертите извършиха наблюдения по поречието на река Искър в участъка от с. Люти брод, общ. Мездра до с. Чомаковци, общ. Червен бряг, в това число и на яз. „Дъбника” край гр. Враца. Метеорологичните условия – преобладаващото в следобедните часове слънчево време, обичайните за сезона ниски температури, вариращи между -3° С и +3° С, оказаха влияние върху броя и видовия състав на зимуващите птици в района.

По обходените маршрути бяха преброени 1627 представители на 20 вида водолюбиви птици, сред които чапли, качулата и кафявоглава потапница, зимно бърне, малък и голям гмурец, лиска, зеленоглава патица и др. Най-многобройни се оказаха лиските, зеленоглавите патици и белия ангъч.

Особен интерес за наблюдателите тази година преставляваше присъствието на морски орел и бял ангъч на яз. Дъбника край гр. Враца.

Експертите констатираха и наличието на екземпляри от други видове птици, които не са водолюбиви, но са защитени, съгласно Закона за биологичното разнообразие – обикновен мишелов, голям синигер, щиглец и други.

Обобщените данни показват, че спрямо предходната година видовият състав, както и числеността на видовете зимуващи водолюбиви птици в наблюдавания район се увеличават.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в световен мащаб от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата. То се осъществява едновременно в повече от 100 страни, включващи около 25 000 влажни зони в цяла Европа, Северна Африка и Близкия Изток, с цел максимално точно преброяване на водолюбивите птици, оценка за състоянието на популациите на птиците и състоянието на местата, където те зимуват. Събраните в резултат от преброяването данни ще бъдат предоставени на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. На международно ниво информацията се обобщава от организацията Wetlands International.