РИОСВ – Враца съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, от Министерството на околната среда и водите са изработени проекти на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001042 „Искърски пролом - Ржана“ и BG0000594 „Божия мост - Понора“ .

РИОСВ – Враца съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, от Министерството на околната среда и водите са изработени проекти на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001042 „Искърски пролом - Ржана“ и BG0000594 „Божия мост - Понора“ .

Пълният текст на проектите на заповеди е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/ , тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и на страницата на РИОСВ – Враца - https://riosv.vracakarst.com/ , в тема „Природа“, подтема „Натура 2000“, откъдето може да бъдат достъпни. Проектите на заповеди са на разположение и в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Враца (гр. Враца, ул. „Екзарх Йосиф“ № 81).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.