РИОСВ - Враца разпредели квотите от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване за 2020 г.

Във връзка със Заповед № РД-203/02.03.2020 г. (ДВ, бр. 21/13.03.2020 г.) на министъра на околната среда и водите за определяне на допустимите за събиране количества билки (кг сухо тегло) от естествените находища извън територията на националните паркове през 2020 г. РИОСВ - Враца разпредели квотите от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване.

В заповедта са определени  допустимите за събиране количества билки от 11 вида лечебни растения от естествени находища извън територията на националните паркове – лечебна иглика, червен божур, лазаркиня, лудо биле, лютива тлъстига, кисел трън, лечебен ранилист, шапиче, решетка безстъблена, бял пелин (катраника) и зърнастец елшовиден.

За територията на област Враца са отпуснати и разпределени 500 кг цвят червен божур, 500 кг цвят лечебна иглика, 800 кг стрък лечебен ранилист и 100 кг стрък шапиче, между трима билкозаготвители на територията на областта, които са подали заявления в срок до 31 декември 2019 г.

Специалният режим на опазване и ползване се прилага за видове, чиито ресурси проявяват трайна тенденция за намаляване и съществува заплаха за естественото им разпространение в природата. Със  заповедта на министъра на околната среда и водите през 2020 г. се забранява събирането на 24 вида лечебни растения от естествените им находища в цялата страна, сред които лечебна дилянка (валериана), бодлив залист, мечо грозде, бял риган, бял оман, момина сълза, лечебна ружа, изтравниче и др. И през тази година мурсалският чай, наричан още пирински или алиботушки чай,  е забранен за бране дори за лични нужди на територията на цялата страна.

На територията на Врачанска област е забранено да се събира червен божур от находищата, намиращи се в защитените местности „Тепето“ в землището на гр. Криводол и „Коритата“ в землището на с. Софрониево, общ. Мизия.