РИОСВ - ВРАЦА ПРОВЕДЕ СРЕЩА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОГРАМА „МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА НЕГОДНИ ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ“

На 26.04.2024 г.  в сградата на Регионалната инспекция по околната среда и водите се проведе среща със заинтересованите страни във връзка с изпълнение на втори етап от Швейцарско-Българската програма за сътрудничество, по която се финансират мерки за обезвреждане на негодни препарати за растителна защита.

С цел осигуряване на прозрачност и информираност на засегнатото население, срещата се проведе с представители на Областна администрация, общините Враца, Мизия и Криводол и кметствата Крушовица, Чирен и Пудрия, в които се съхраняват негодни за употреба препарати за растителна защита.

Пред участниците в срещата беше представена презентация за целите на  програма „Мониторинг, контрол и обезвреждане на негодни за употреба препарати за растителна защита (ПРЗ)“ и мерките, които следва да се предприемат за почистване на складовете.

Бяха обсъдени въпроси, свързани с очакванията на заинтересованите страни от програмата, ангажиментите, които всяка от заинтересованите страни следва да поеме, включително бяха направени предложения за промени в законодателството с цел превенция и контрол.