РИОСВ – Враца представи механизмите за опазване на околната среда пред младежи от СУ „Христо Ботев“

Във връзка с изпълнение на дейности по Програма „Политики за младежта в сферата на околната среда“ на МОСВ, РИОСВ - Враца проведе презентация на тема „Околна среда - механизми за опазване, съхранение и устойчиво ползване“ пред ученици от 11-и клас към СУ „Христо Ботев“ в града. Целта на Програмата е повече млади хора да се включат в дейности, свързани с опазването на околната среда. Участие взе и експерт на РЛ - Враца към ИАОС, който демонстрира експеримент за пречистване на „замърсена вода“.

Учениците бяха запознати с дейността на инспекцията, кои са основните видове замърсявания и източниците на замърсяване, защо е важно опазването и съхранението на околната среда, дадени са практични съвети за намаляване на отпадъците и тяхното повторно оползотворяване.

Всички участници получиха награди от инспекцията.

Приоритетни теми на Програмата „Политики за младежта в сферата на околната среда“ /„Младежи за околна среда“/ на МОСВ са: противодействие на промяната в климата, намаляване на въглеродния отпечатък и постигане на енергийна независимост на страната, въвеждане на принципите на кръговата икономика, ефективно управление на отпадъците в посока „нулеви отпадъци“, екологично и устойчиво земеползване, опазване чистотата на въздуха, горите и почвите, опазване на Черно море, реките и езерата на България, опазване на биоразнообразието, а целта е повече млади хора да се включат в дейности, свързани с опазването на околната среда.