РИОСВ-Враца предприема строги мерки за осигуряване чистотата на населените места

В рамките на инициативата на Министерство на околната среда и водите за почистване на замърсени терени извън определените места за изхвърляне на отпадъци, Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца (РИОСВ – Враца), издаде предписания на кметовете на 10-те общини от област Враца, да се предприемат мерки за почистване и недопускане образуването на нерегламентирани замърсявания с отпадъци, включително и на речните легла и прилежащите им територии.

Издадено е предписание и на Агенция „Пътна ифраструктура“ (АПИ) да се предприемат действия за почистване на отпадъците на пътните отбивки и в сервитутната зона на пътните артерии собственост на АПИ, находящи се на територията на Област Враца.

Всички кметове на общини на територията, контролирана от РИОСВ - Враца представиха краткосрочни, средносрочни и дългосрочни планове за действие за справяне със замърсените с отпадъци участъци в населените места и извън тях.

От 1 април, експерти на РИОСВ - Враца започват проверки за това дали от общинските власти и АПИ са изпълнени дадените предписания. Ще се проверява за резултатите от приложените мерки за предотвратяване на последващо замърсяване и дали общините са предприели действия по изпълнение на мерките заложени в представените планове.