РИОСВ-Враца предписа обезвреждане на опасни химикали

При извършена от експерти на инспекцията контролна проверка на бивш торов завод „Химко“АД, в един от складовете за съхранение на химични вещества са открити 15 варела, всеки с тегло по 290 кг., общо 4350 кг., с токсичния химикал трихлоретилен.

С цел недопускане замърсяване на околната среда на настоящия собственик на завода „Инвестбанк“ АД е дадено предписание залежалите химикалите да бъдат класифицирани като опасни отпадъци, които да бъдат предадени за транспортиране и третиране на лица, които имат разрешение за обезвреждане на опасни отпадъци и притежават необходимите документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.

Към момента опасните химични вещества се съхраняват в склад с ограничен достъп. Техните опаковки са във видимо добро състояние и с ненарушена цялост. Не сa установени течове и разливи на химикала по време на проверката. Обектът е с денонощна охрана и видеонаблюдение.