РИОСВ-Враца отбеляза Международния ден на биологичното разнообразие и Световния ден на пчелите

По повод ежегодното отбелязване на 22 май - Международния ден на биологичното разнообразие и 20 май - Световния ден на пчелите, ученици от 6-ти клас на СУ „Васил Кънчов“, гр. Враца, гостуваха в инспекцията, където експерти изнесоха урок под формата на презентация.  

Учениците бяха запознати със същността на биологичното разнообразие, основните проблеми и мерки, свързани с неговото опазване, съхранение и възстановяване, както и с огромното значение на пчелите като опрашители и биоиндикатори и ролята на тези насекоми за поддържането на екологичния баланс в природата.  

В края на урока учениците разгледаха трите тома на Червената книга на Р България и взеха активно участие в проведената викторина с отлични познания в областта на биоразнообразието, за което получиха награди от инспекцията.

Отбелязването на Международния ден на биологичното разнообразие дава възможност да се повиши обществената осведоменост относно проблемите, свързани с биологичното разнообразие, като се засилят съвместните действия на всички нива за изграждане на бъдеще за живот в хармония с природата.

Изборът на темата за 2023г. „От споразумение към действие: възстановяване на биологичното разнообразие“, има за цел да насърчи действията в подкрепа на Глобалната рамка за биологичното разнообразие от Кунмин – Монреал (GBF), която да послужи като стратегически план за изпълнение на целите на Конвенцията за биологичното разнообразие за периода до 2030г.

Страните по Конвенцията, на която Р България е равноправен член, работят за значително намаляване загубата на биологично разнообразие в глобален мащаб, включително и борбата с бедността и подобряване на условията за съществуване на всички форми на живот на Земята.