РИОСВ - Враца определи квоти за събиране на лечебни растения под специален режим на опазване и ползване през 2023 г.

Във връзка със Заповед №РД-74/30.01.2023г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени допустимите за събиране количества билки от 11 вида лечебни растения от естествените находища извън територията на националните паркове, РИОСВ-Враца разпредели квотите от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване.

В нормативно определения срок (до 31.12.2022 г.) в инспекцията е постъпило 1 заявление за участие в разпределението, във връзка с което са отпуснати и разпределени на заявителя 100 кг (сухо тегло) цвят червен божур.

Специалният режим на опазване и ползване се прилага за видове, чиито ресурси проявяват трайна тенденция за намаляване и съществува заплаха за естественото им разпространение в природата. Със  заповедта на министъра на околната среда и водите през 2023г. се забранява събирането на 24 вида лечебни растения от естествените им находища в цялата страна: лечебна дилянка (валериана), бодлив залист, мечо грозде, бял риган, бял оман, момина сълза, лечебна ружа, изтравниче, пресечка, волски език, пролетен горицвет, исоп лечебен, исландски лишей, копитник, какула едноцветна, жълт мак, пелин сантонинов, мурсалски чай, салеп, пищялка панчичева, плаун бухалковиден, смил жълт, плаун обикновен, цистозира.

Ограниченията и забраните в заповедта не се отнасят за количествата билки, събрани за лични нужди. И през тази година мурсалския чай, наричан още пирински или алиботушки чай е забранен за бране на територията на цялата страна дори за лични нужди.

На територията на област Враца е забранено събирането на червен божур от находищата, намиращи се в защитените местности „Тепето“ в землището на Криводол и „Коритата“ в землището на с. Софрониево, общ. Мизия.