РИОСВ-Враца констатира замърсяване на река Косовец, вследствие възникнала производствена авария в инсталация за производство на биогаз в с. Царевец, общ. Мездра

При възникнала на 29.01.2021г. производствена авария, вследствие повреда на резервоар за съхранение, който е съоръжение от инсталация за производство на електрическа енергия от биогаз в с. Царевец, е допуснато изтичане в река Косовец на отпадъчен ферментационен продукт от преработката на животинска тор и растителен силаж. За аварията РИОСВ-Враца е уведомена от операторите на инсталацията.

Инспекцията своевременно е уведомила областен управител на област Враца, кмет на община Мездра, кметски наместник на с. Царевец, „ВиК“ ООД, гр. Враца и БДДР-Плевен.

От експерти на РИОСВ-Враца са извършени проверки в три последователни дни от 29.01 до 31.01, съвместно с представители на БДДР-Плевен и Регионалната лаборатория-Враца към Изпълнителна агенция по околна среда на инсталацията и на водните обекти в района.

Взети са водни проби за анализ от Регионалната лаборатория, от 7 бр. пункта надолу по течението от реките:

  • Река Косовец преди биоцентралата;
  • Река Косовец непосредствено под биоцентралата.;
  • Река Косовец след биоцентралата;
  • Река Кленов дол след вливане на река Косовец;
  • Река Кленов дол преди вливане в река Искър;
  • Река Искър преди вливане на река Кленов дол;
  • Река Искър след вливане на река Кленов дол.

На 29 януари първоначална измерените на място показатели рН, електропроводимост и разтворен кислород на водата от река Искър и река Кленов дол преди вливане в река Искър не показват завишено съдържание на замърсители.

От представените на 31.01 от РЛ-Враца лабораторни анализи на водните проби е видно, че река Косовец и река Кленов дол имат завишено съдържание на неразтворени вещества, азотни показатели и фосфор. Анализите от водните проби от река Искър показват, че вливането на река Кленов дол не оказва влияние на състоянието ù.

От операторите на инсталацията са предприети действия за отстраняване на аварията, вследствие на което е преустановен теча към реката.

На  дружеството са дадени предписания, да се почисти ферментационния продукт, изтекъл към съседните сгради и да се върне в резервоара за съхранение, след отстраняване на аварията, както и да се почисти изтеклия в района ферментационен продукт и временно да се складира  на бетонирана площадка с покритие.

С цел проследяване състоянието на водните обекти, на 31.01 от същите 7 бр. пункта са взети водни проби за анализ. От представените лабораторни анализи на 01.02 е видно, че състоянието на река Косовец се подобрява. Все още се отчита замърсяване на река Кленов дол преди вливане в река Искър.

Във връзка с констатираното замърсяване, РИОСВ-Враца ще образува  административнонаказателно производство спрямо операторите на инсталацията за производство на биогаз.

Продължава  проследяване състоянието на водните обекти в региона.