Решения за прекратяване на процедура по ЕО

  • Съобщение за издадено Решение № ВР-1-П/2024г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за: „Програма за енергийна ефективност 2014-2020г.“, с възложител: Областна администрация - Враца.

    /31.01.2024г./