Съобщение за Решение по ОВОС № ВР-1-1/2016г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение: „Изграждане на пристанище АДМ Оряхово“ в УПИ XI, кв. 16, гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца, с възложител: „АДМ България Лоджистикс“ ЕООД, гр. София. /16.12.2016г./