Съобщение за Решение по ОВОС № 1-1/2017 г.  за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за “Добив и първична преработка на индустриални минерали- глауконитова суровина в находище “Дълбоки дол” - участъци “Мишовец” и “Синия бряг”, с. Буковец, община Бяла Слатина, област Враца”, възложител: “Симекс” ЕООД.  /03.04.2017 г./