Регламент (ЕС) № 453/2010 за изменение на Приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006

Критериите за класификация и правилата за етикетиране и опаковане на опасни вещества и смеси на Глобалната хармонизирана система на ООН (UN GHS), въведена чрез Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), наложи промяна и на Информационите листове за безопасност (ИЛБ), които са основен инструмент за предоставяне на информация по веригата на доставки за опасните вещества и смеси съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 – REACH.

След 01.12.2010 г.– опасните вещества трябва да са класифицирани, етикетирани и опаковани съгласно изискванията на CLP, а техните ИЛБ до 31.05.2015 г.трябва да съдържат старата и новата класификация.

До 01.06.2015 г.– смесите трябва да се класифицират повторно и да се етикетират и опаковат съгласно CLP, а техните ИЛБ трябва да съдържат информация за старата и новата класификация на опасните им съставки.

Предвидени са 2-годишни преходни периоди за преетикетиране и преопаковане на веществата и смесите, пуснати на пазара преди крайните срокове за въвеждане на новата система- съответно 2012 г. и 2017 г.

До 01.06.2015 г. новите Информациони листове за безопасност на веществата и смесите се изготвят съгласно Приложение I на Регламент (ЕС) 453/2010. Считано от 01.06.2015 ИЛБ се изготвят съгласно Приложение II на Регламент (ЕС) 453/2010.

За партидите вещества и смеси, пуснати на пазара преди горепосочените крайни срокове, за които е бил предоставен ИЛБ в съответствие с приложение II на REACH, не се изисква да се предоставя ИЛБ съгласно Приложение I на Регламент (ЕС) 453/2010, освен ако бъде получена нова информация, която налага изменение на ИЛБ (издаване на регистрационен номер, при издаване или отказ от разрешение, при налагане на ограничение, при наличие на нова информация за свойствата на веществото и т.н).

Съгласно чл.14 на REACH за всяко вещество подлежащо на регистрация, което е произведено или внесено в количества от 10т/г. и повече, се изготвя доклад за безопасност на химичното вещество (ДБХВ). Докладът включва  оценка на експозицията за всяка идентифицирана употреба, сценарии на експозиция и мерки за управление на риска, където такива се изискват и  инструкции за безопасна употреба на веществото. Информацията в ИЛБ трябва да съответства на информацията в Доклада за безопасност на химичното вещество. ДБХВ е неразделна част от регистрационното досие на веществото. ДБХВ може да бъде изготвян съвместно с досието от водещия регистрант.За случаите на производство или внос в количества от 10т/г и повече на вещества подлежащи на регистрация се изготвя т.н. разширен информационен лист за безопасност, където сценариите на експозиция, мерките за управление на риска и инструкциите за безопасна употреба от ДБХВ се предоставят, като приложение към ИЛБ.