Регистър защитени зони в РИОСВ - Враца

Downloads

Публичен регистър за обявените защитени зони и промените в тях, съгласно Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, на територията на област Враца размер: 18 KB
размер: 19 KB
Публичен регистър за обявените защитени зони и промените в тях, съгласно Директива 79/409/ЕИО за опазване на дивите птици, на територията на област Враца
размер: 41 KB