Разрешаване и ограничаване на химикали

Разрешаване и ограничаване на химични вещества - Регламент ( ЕО ) 1907/2006 ( REACH).

Всяко вещество в самостоятелен вид, в смес (препарат) или в изделие може да бъде обект на ограничаване или разрешаване, ако се докаже че рисковете от него трябва да се управляват на ниво Общност.

Разрешаване
Вещества, предизвикващи сериозно безпокойство (SVHC) са вещества, които са канцерогенни, мутагенни или токсични за възпроизводството (CMR), класифицирани в категория 1 или 2; устойчиви, биоакумулиращи се и токсични (PBT) или много устойчиви и много биоакумулиращи се (vPvBvT).
Тези вещества постепенно ще бъдат включвани в Приложение XIV на Регламента REACH и няма да могат да бъдат пускани на пазара или използвани след определена крайна дата, освен ако не е издадено разрешение за тяхната употреба. Разрешението се издава за всяка конкретна употреба ако заявителя докаже, че
рискът от употребата, може да бъде адекватно контролиран, не съществуват подходящи заместващи вещества или социално-икономическите ползи налагат съответната употреба. Няма тонажен праг за вещества предмет на разрешаване.

Ограничаване
REACH предвижда процедура по ограничаване, която да регулира производството, пускането на пазара и употребата на вещества в рамките на ЕС, в случай, че те могат да представляват неприемлив риск за човешкото здраве и околната среда. Ограниченията могат да се прилагат както за конкретна употреба така и за цялостно използване на веществото. Предложения за ограничаване се изготвят от страните-членки или от Агенцията по искане на Комисията. Съществуващите ограничения са включени в приложение XVII на REACH. Няма тонажен праг за вещества предмет на ограничаване.